DECIZIA NR.403 din 30 iunie 2005

privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuala

     Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
     în scopul stabilirii procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe;
     în temeiul art.17 alin. (1) lit. a), art. 51, 52 şi art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
     membrii CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adoptă următoarea

DECIZIE:

DISPOZITII GENERALE

     Art. 1. – Prezenta decizie stabileşte procedura şi condiţiile de acordare a licenţei audiovizuale şi procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune.
     Art. 2. - În sensul prezentei decizii următorii termeni se definesc astfel:
     a) licenţă audiovizuală – actul juridic prin care Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată un anumit serviciu de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune;
     b) licenţa audiovizuală naţională – licenţa care dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde o audienţă potenţială de peste 60% din populaţia recenzată a ţării;
     c) licenţa audiovizuală regională – licenţa care dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire reprezintă o audienţă potenţială cuprinsă între 3% şi 20% din populaţia recenzată de pe teritoriul a 3 până la 8 judeţe;
     d) licenţa audiovizuală locală – licenţa a cărei zonă geografică de acoperire şi a cărei audienţă potenţială sunt mai mici decât cele prevăzute pentru o licenţă regională; licenţele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucureşti sunt considerate licenţe locale;
     e) reţea de telecomunicaţii - acel sistem de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum şi orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin alte mijloace, incluzând reţele de comunicaţii prin satelit, reţele de cablu coaxial, reţele de fibră optică, precum şi alte reţele aflate sub jurisdicţia României şi utilizate în scopul difuzării ori retransmisiei oricărui serviciu de programe pe şi, respectiv, de pe teritoriul României;
     f) retransmisie - captarea şi transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public;
     g) programe retransmise – totalitatea programelor/emisiunilor audiovizuale editate şi difuzate de un alt radiodifuzor şi care sunt difuzate prin retransmisie;
     h) program preluat - programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp şi asupra căruia se pot efectua sau nu operaţiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;
     i) producţie proprie - ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producător sau de coproducător, cu o contribuţie financiară la realizarea producţiei de cel puţin 25% din totalul costurilor;
     j) program local - totalitatea programelor/emisiunilor dedicate comunităţii locale (programe/emisiuni de informare care aduc la cunoştinţa publicului evenimente din actualitatea cotidiană a comunităţii respective, programe/emisiuni de interes local pe teme sociale, economice, culturale şi politice);
     k) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită de acesta să angajeze societatea în relaţia cu Consiliul Naţional al Audiovizualului.

PROCEDURA SI CONDITIILE DE ACORDARE A LICENTEI AUDIOVIZUALE

     Art. 3. - Licenţa audiovizuală se acordă prin concurs, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră, respectiv prin decizie a Consiliului, în cazul difuzării prin intermediul unei reţele de telecomunicaţii.
     Art. 4. - (1) Solicitanţii vor depune la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului dosarul de înscriere la concurs / de solicitare a licenţei audiovizuale, dosar care, în funcţie de modalitatea tehnică de difuzare, va conţine următoarele documente:
     a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta decizie;
     b) certificatul de înregistrare/înmatriculare a societăţii comerciale, în copie legalizată;
     c) actul constitutiv al societăţii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;
     d) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu privire la obiectul de activitate şi la structura acţionariatului existent la momentul solicitării licenţei audiovizuale, în original;
     e) declaraţii notariale, emise la momentul solicitării licenţei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al societăţii declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct sau indirect la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora;
     f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce deţin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în societatea comercială;
     g) avizul tehnic eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, numai în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;
     h) proiectul editorial conţinând formatul de principiu a serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene, operelor româneşti şi operelor europene create de producători independenţi, procentul diferitelor genuri de emisiuni/programe, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului editorial;
     i) proiectul tehnic conţinând dotarea tehnică a studiourilor şi a grupurile de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului tehnic;
     j) proiectul financiar conţinând planul şi sursele de finanţare, resursele publicitare şi rentabilitatea previzionată, alte elemente financiare care permit aprecierea capacităţii de susţinere financiară a proiectului;
     k) structura serviciului de programe, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie;
     l) elementele de identificare a serviciului de programe, în condiţiile alin. (2);
     m) lista publicaţiilor editate de solicitant şi lista celorlalte servicii de programe audiovizuale pe care le asigură.
     (2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, după caz:
     a) pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentată grafic sau înregistrată analogic pe casetă VHS, cu viteză normală sau longplay;
     b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonoră - semnalele de identificare înregistrate pe casetă audio standard.
     Art. 5. – (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului anunţă public concursurile de acordare a licenţelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră; anunţul se publică în presă, pe site-ul Consiliului Naţional al Audiovizualului, la adresa www.cna.ro, şi se afişează la sediul instituţiei.
     (2) La concurs pot participa numai solicitanţii care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (3) şi alin. (6), art. 44 alin. (8) şi (9), art. 47 şi art. 53 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în condiţiile stabilite de acesta.
     (3) În termen de 20 de zile de la obţinerea avizului tehnic, solicitanţii vor prezenta spre avizare dosarele de înscriere la concurs comisiei de verificare constituite în acest scop la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului.
     (4) Programul de funcţionare al comisiei este de la ora 9.00 la ora 16.00, cu excepţia ultimei zile de depunere, când acesta este de la ora 9.00 la ora 14.00.
     (5) Dosarele avizate se înregistrează la Serviciul Secretariat şi Registratură al Consiliului Naţional al Audiovizualului, iar dosarele care nu îndeplinesc condiţiile Legii audiovizualului nr. 504/2002 şi ale prezentei decizii se restituie pe loc solicitanţilor.
     (6) Desfăşurarea concursului de acordare a licenţelor audiovizuale va începe în termen de 20 de zile de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor; solicitanţii vor fi anunţaţi cu cel puţin 5 zile înainte de data prezentării lor la concurs.
     Art. 6. – În termen de 30 de zile de la depunerea unui dosar de solicitare licenţă audiovizuală pentru difuzarea unui serviciu de programe prin intermediul unei reţele de telecomunicaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va dezbate public această solicitare; data dezbaterii va fi comunicată solicitantului cu cel puţin 5 zile înainte.
     Art. 7. - La concurs / dezbatere publică solicitanţii vor fi reprezentaţi de o echipă formată din cel mult 5 persoane împuternicite să furnizeze membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului explicaţii în probleme referitoare la:
     a) statutul societăţii comerciale, situaţia juridică, structura de capital, alte probleme manageriale;
     b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, alte probleme specifice departamentului editorial;
     c) capacităţile de producţie prevăzute, realizarea şi echiparea studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic;
     d) capacitatea de susţinere financiară a proiectului.
     Art. 8. – (1) După audierea solicitanţilor, Consiliul Naţional al Audiovizualului va decide asupra acordării licenţei audiovizuale, în baza următoarelor criterii generale:
     a) respectarea interesului public;
     b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naţionale, regionale şi locale;
     c) evitarea abuzului de poziţie dominantă şi a practicilor care împiedică libera concurenţă;
     d) experienţa şi competenţa în domeniul audiovizual, după caz.
     (2) De asemenea, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide asupra acordării licenţei audiovizuale, luând în considerare şi următoarele criterii de apreciere a structurii şi formatului de principiu a serviciului de programe:
     a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi protecţia minorilor;
     b) respectarea pluralismului politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului;
     c) protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi a limbilor minorităţilor naţionale;
     d) situaţia exploatării celorlalte licenţe pe care le deţine solicitantul, dacă este cazul;
     e) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;
     f) genul, orarul şi durata de difuzare şi de redifuzare a emisiunilor;
     g) procentul alocat programelor locale, în cazul licenţelor audiovizuale regionale şi locale difuzate pe cale radioelectrică terestră.
     Art. 9. – (1) În acordarea licenţelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune, Consiliul Naţional al Audiovizualului va ţine cont în mod obligatoriu de angajamentele solicitantului în ceea ce priveşte procentele rezervate operelor europene, operelor româneşti şi operelor europene create de producători independenţi.
     (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) serviciile de programe de televiziune care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
     a) au o audienţă potenţială de până la 3% din populaţia recenzată a ţării;
     b) nu difuzează filme artistice de lung metraj şi seriale pentru televiziune;
     c) conţinutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.
     (3) Serviciile de programe de televiziune difuzate în baza unei licenţe acordate pentru municipiul Bucureşti sunt exceptate de la prevederile art. 1 dacă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
     a) nu difuzează filme artistice de lung metraj şi seriale pentru televiziune;
     b) conţinutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.
     Art. 10. – Decizia de acordare a licenţei audiovizuale se aduce la cunoştinţă publică.
     Art. 11. – În cazul serviciilor de programe audiovizuale difuzate pe cale radioelectrică terestră, titularul licenţei audiovizuale acordate în urma concursului va solicita Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei eliberarea licenţei de emisie în termenul şi în condiţiile stabilite de acesta.

PROCEDURA DE ELIBERARE A DECIZIEI DE AUTORIZARE AUDIOVIZUALA

     Art. 12. – (1) Difuzarea serviciului de programe audiovizuale se poate face după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală şi în condiţiile stabilite în licenţa audiovizuală.
     (2) În funcţie de modalitatea tehnică de difuzare, titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite Consiliului Naţional al Audiovizualului eliberarea deciziei de autorizare în următoarele termene:
     a) în maximum 10 zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;
     b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut în art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul difuzări prin intermediul unei reţele de telecomunicaţii.
     (3) În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale difuzate prin reţele de telecomunicaţii poate solicita prelungirea termenului prevăzut în art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; cererea de prelungire, însoţită de documente care să susţină solicitarea, trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2), lit. b).
     Art. 13. - (1) Titularul licenţei audiovizuale va prezenta spre avizare la Direcţia Licenţe Control a Consiliului Naţional al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va conţine, în funcţie de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente:
     a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă a prezentei decizii;
     b) autorizaţia tehnică de funcţionare a staţiei de emisie / reţelei de telecomunicaţie, în original şi în copie;
     c) licenţa de emisie, în original şi în copie, numai în cazul difuzării pe cale radioelectrică;
     d) contractul privind condiţiile de difuzare, încheiat cu furnizorul autorizat de reţele de telecomunicaţii, în copie autentificată, dacă difuzarea nu este asigurată direct de către radiodifuzor;
     e) lista echipamentelor şi schiţa spaţiilor redacţionale şi de producţie;
     f) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate a spaţiilor destinate realizării serviciului de programe;
     g) lista persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon şi adresa la care pot fi contactate.
     (2) Dosarul avizat va fi înregistrat la Serviciul Secretariat şi Registratură al Consiliului Naţional al Audiovizualului.
     Art. 14. - (1) În termen de 15 zile de la avizarea dosarului de solicitare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide asupra acordării deciziei de autorizare, în baza verificării la sediul radiodifuzorului a îndeplinirii condiţiilor tehnice şi editoriale declarate.
     (2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizată de o echipă a Consiliului Naţional al Audiovizualului, formată din membrii ai Consiliului, experţi şi jurişti.
     Art. 15. - Titularul licenţei audiovizuale poate efectua transmisii de probă pentru o perioadă de cel mult 15 zile, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
     a) titularul a depus la Consiliul Naţional al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizuală;
     b) titularul a adus la cunoştinţa Consiliului Naţional al Audiovizualului intenţia de începere a transmisiilor de probă cu cel puţin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.
     c) difuzează numai semnale de reglaj, video şi/sau audio, semnale de identificare a serviciului de programe şi fond muzical.
     Art. 16. – Difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult de 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
     Art. 17. – (1) Radiodifuzorii au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare intervenită în documentele şi datele declarate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c), d), e), k) şi l), în termen de 30 zile de la data apariţiei modificării, anexând spre notificare noile documente.
     (2) Modificarea denumirii serviciului de programe poate fi efectuată numai după obţinerea aprobării Consiliului Naţional al Audiovizualului.
     Art. 18. - Licenţa audiovizuală nu poate fi cedată decât după o perioadă de minimum 6 luni de la data începerii difuzării serviciului de programe.
     Art. 19. – (1) Licenţa audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită, la cererea titularului, pentru încă o perioadă de 9 ani.
     (2) Cererea de prelungire se depune la Consiliul Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei şi va fi însoţită de următoarele documente, în original:
     a) licenţa audiovizuală;
     b) decizia de autorizare;
     c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu privire la obiectul de activitate şi la structura acţionariatului existent la momentul solicitării prelungirii licenţei audiovizuale, în original;
     d) declaraţii notariale, eliberate la momentul solicitării prelungirii licenţei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al societăţii declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct sau indirect la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora;
     e) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce deţin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în societatea comercială.
     (3) În termen de 15 zile de la depunerea solicitării, Consiliul Naţional al Audiovizualului va elibera noile documente.
     Art. 20. - Încălcarea de radiodifuzori a prevederilor art. 15, art. 16 şi art. 17 se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
     Art. 21. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 200 din 15 martie 2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin reţele de telecomunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 28 martie 2005 şi Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 213 din 17 martie 2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră şi de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 29 martie 2005.


PRESEDINTELE
CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

RALU FILIP

 
     

 

*