Decizia nr. 262 din 16 septembrie 2003

Pentru modificarea Deciziei nr. 12 din 17 ianuarie 2003 privind eliberarea avizului de retransmisie

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
  • in temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

DECIZIE

Articol unic - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12 din 17 ianuarie 2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) In vederea eliberarii avizului de retransmisie, solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituita la sediul CNA, un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta decizie (cererea poate fi obtinuta de la sediul CNA sau de pe site-ul institutiei, la adresa www.cna.ro);
b) certificatul de inregistrare/inmatriculare a societatii comerciale, in copie;
c) actul constitutiv al societatii comerciale, având inscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
d) certificatul-tip, in copie, prin care ANRC, in conditiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, atesta ca solicitantul a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice;
e) structura ofertei de servicii de programe retransmise, conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta decizie;
f) acordurile de retransmisie, in copie si in traducere legalizata, daca au fost redactate intr-o alta limba decât limba româna.
(2) Structura ofertei de servicii de programe retransmise va respecta prevederile Legii nr. 504/2002, precum si dispozitiile deciziilor de reglementare emise de CNA.
(3) Copiile de pe documentele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) vor fi certificate prin semnatura reprezentantului legal."
2. Art. 6 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La notificarea modificarilor precizate la alin. (1) lit. a) se va anexa spre avizare un nou formular-tip privind structura ofertei de servicii de programe retransmise, insotit de documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. f); modificarea structurii ofertei poate fi operata numai dupa comunicarea avizului CNA."
3. Anexa 1 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12 din 17 ianuarie 2003 se modifica si va avea cuprinsul din Anexa nr. 1 (pdf 85KB sau doc 39KB) care face parte integranta din prezenta decizie.

Presedintele
Consiliului National al Audiovizualului,
Ralu Filip

 
     

 

*