Decizia nr. 257 din 16 septembrie 2003

Pentru modificarea Deciziei nr. 146 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor de programe

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
  • in temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

DECIZIE

Articol unic - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor de programe, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 alin. (1 ) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs, conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta decizie;
b) certificatul de inregistrare/inmatriculare a societatii comerciale, in copie legalizata;
c) actul constitutiv al societatii comerciale, având inscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului referitor la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitarii licentei audiovizuale;
e) declaratii notariale prin care societatea comerciala care solicita acordarea licentei precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social al societatii declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar, direct sau indirect, la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cota mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot in societatea comerciala;
g) avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
h) proiectul editorial si tehnic de realizare a serviciului de programe, in care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proportiile diferitelor genuri de emisiuni ce compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura redactionala, reteaua de corespondenti, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotarile pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile in sustinerea solicitarii;
i) grila de programe cu care se va intra in emisie, insotita de formularul-tip "Descrierea generala a serviciului de programe de radiodifuziune sonora/de televiziune", prevazut in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta decizie;
j) elementele de identificare a serviciului de programe, in conditiile alin. (2);
k) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe audiovizuale pe care le asigura."
2. Articolul 16 lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cu cel putin 15 zile inainte de efectuarea de modificari in documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. i) si j), anexând noile documente cu modificarile propuse spre aprobare;"
3. Anexa 1 si Anexa 3 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146 din 2 decembrie 2002 se modifica si vor avea cuprinsul din Anexa nr. 1 (pdf 92KB sau doc 37KB) si respectiv Anexa nr. 2 (pdf 83 KB sau doc 36KB) care fac parte integranta din prezenta decizie.

Presedintele
Consiliului National al Audiovizualului,


Ralu Filip

 
     

 

*