DECIZIA nr. 147 din 2 decembrie 2002

Privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
  • in scopul stabilirii procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea, prin satelit, a serviciilor de programe;
  • in temeiul art.17 , art. 51 si art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adopta urmatoarea

DECIZIE

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare a licentei audiovizuale si procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea unui serviciu de programe prin satelit.
Art. 2. - (1). Difuzarea serviciului de programe prin satelit se poate face in conditiile stabilite in licenta audiovizuala si dupa obtinerea deciziei de autorizare audiovizuala.
(2) Difuzarea poate fi asigurata direct de catre radiodifuzor sau prin intermediul unui furnizor autorizat de retele de comunicatii prin satelit, in baza unor relatii contractuale stabilite intre acestia.
Art. 3. - (1) In sensul prezentei decizii se definesc urmatorii termeni:
a) grila de programe este forma de prezentare generica a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a saptamânii si in ordinea succesiunii sale orare;
b) productie proprie este ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producator sau de coproducator cu o contributie financiara la realizarea productiei de cel putin 25% din totalul costurilor;
c) program retransmis este programul altui radiodifuzor, difuzat prin retransmisie;
d) program preluat este programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp si asupra caruia se pot efectua sau nu operatiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;
e) reprezentant este reprezentantul legal sau orice persoana imputernicita, prin procura speciala, sa angajeze societatea in relatia cu Consiliul National al Audiovizualului;
(2) In cuprinsul prezentei decizii se opereaza, de asemenea, cu definitia furnizor de retele de comunicatii prevazuta in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 591/2002.

PROCEDURA SI CONDITIILE DE ACORDARE A LICENTEI AUDIOVIZUALE

Art. 4. - (1) Solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituita la sediul Consiliului National al Audiovizualului, un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 1 (pdf 86KB sau doc 34KB), parte integranta a prezentei decizii;
b) incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca de infiintare a societatii, in copie autentificata;
c) certificatul de inregistrare a societatii continând codul unic de inregistrare, in copie autentificata;
d) actul constitutiv al societatii având inscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
e) extras cu structura actionariatului existent la momentul inscrierii la concurs, eliberat de Registrul Comertului;
f) declaratia notariala prin care se precizeaza, pentru fiecare asociat sau actionar al societatii, din ce alte societati din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si procentul de participare la capitalul social al altor societati de comunicatie audiovizuala; prin aceeasi declaratie notariala se va preciza daca persoana juridica (societatea care solicita acordarea licentei) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
g) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cota egala sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot in societatea comerciala si, daca este cazul, in societati care o controleaza;
h) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe pe care le asigura;
i) proiectul editorial si tehnic de realizare a serviciului de programe in care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proportiile diferitelor genuri de emisiuni ce compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura redactionala, reteaua de corespondenti, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotarile pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile in sustinerea solicitarii.
j) grila de programe cu care se va intra in emisie insotita de formularul-tip "descrierea generala a serviciului de programe" prevazut in Anexa nr. 2 (pdf 105KB sau doc 47KB), parte integranta a prezentei decizii;
k) elementele de identificare a serviciului de programe, in conditiile alin. (2).
(2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, dupa caz:
a) pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentata grafic sau inregistrata analogic pe caseta VHS, cu viteza normala sau "longplay";
b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonora - semnalele de identificare inregistrate pe caseta audio standard.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) si h) se vor depune numai in cazul serviciilor de programe receptionabile in România.
Art. 5 - (1) In termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de solicitare, Consiliul National al Audiovizualului va dezbate public acordarea licentei audiovizuale; data dezbaterii va fi comunicata solicitantului cu cel putin 5 zile inainte.
(2) Solicitantul va fi reprezentat de o echipa formata din cel mult 5 persoane imputernicite sa furnizeze membrilor Consiliului National al Audiovizualului explicatii in probleme referitoare la:
a) statutul societatii, situatia juridica, structura de capital, alte probleme manageriale;
b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, organigrama redactionala, alte probleme specifice departamentului editorial;
c) capacitatile de productie prevazute, realizarea si echiparea studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic.
(3) In urma dezbaterilor publice, Consiliul National al Audiovizualului decide, in baza criteriilor de apreciere prevazute la art. 6, asupra acordarii licentei audiovizuale si va trimite decizia spre publicare in Monitorul Oficial al României Partea I.
Art. 6. Criteriile de apreciere a proiectului editorial si tehnic propus de solicitant sunt urmatoarele:
a) respectarea interesului public;
b) oportunitatea infiintarii serviciului de programe propus in contextul pietei audiovizuale;
c) asigurarea unui raport echilibrat intre serviciile de programe nationale, regionale si locale;
d) evitarea abuzului de pozitie dominanta si a practicilor care impiedica libera concurenta;
e) situatia exploatarii celorlalte licente pe care le detine solicitantul, daca este cazul;
f) respectarea drepturilor fundamentale ale omului si protectia minorilor;
g) respectarea pluralismului politic si social, diversitatea culturala, lingvistica si religioasa, informarea, educarea si divertismentul publicului;
h) protejarea culturii si a limbii române, a culturii si a limbilor minoritatilor nationale;
i) durata totala cotidiana de difuzare a serviciului de programe;
j) genul, orarul si durata de difuzare si de redifuzare a emisiunilor continute in grila de programe;
k) volumul cotidian si saptamânal de programe realizate de producatori independenti, productia proprie, programele preluate si retransmise;
l) experienta si competenta in domeniul audiovizual, dupa caz.
Art. 7. - (1) In acordarea licentelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune Consiliul National al Audiovizualului va tine cont in mod obligatoriu de angajamentele solicitantului in ceea ce priveste procentele rezervate operelor europene, operelor românesti si operelor europene create de producatorii independenti.
(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent serviciile de programe care difuzeaza exclusiv informatii, manifestari spotive, jocuri, publicitate, servicii de teletext si de teleshopping precum si serviciile de programe care nu sunt receptionabile, direct sau indirect, in România si in statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 8. - (1) Cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului prevazut in art. 57 alin. (1) lit. a) al Legii audiovizualului nr. 504/2002, titularul licentei audiovizuale are obligatia sa solicite Consiliului National al Audiovizualului, dupa caz:
a) eliberarea deciziei de autorizare;
b) prelungirea termenului prevazut in art. 57 alin. (1) lit. a) al Legii audiovizualului nr. 504/2002, anexând documente care sa sustina solicitarea.
(2) In termen de 15 zile de la primirea solicitarii prevazute la lit. b) a alineatului precedent, Consiliul National al Audiovizualului decide si comunica solicitantului acceptarea sau neacceptarea solicitarii.

PROCEDURA DE ELIBERARE A DECIZIEI DE AUTORIZARE AUDIOVIZUALA

Art. 9. Titularul licentei audiovizuale va prezenta, spre avizare, la Directia Licente Autorizari a Consiliului National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 3 (pdf 86KB sau doc 35KB), parte integranta a prezentei decizii;
b) autorizatia tehnica de functionare a retelei de comunicatii prin satelit, prevazuta in art. 73 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, in copie autentificata;
c) contractul privind conditiile de difuzare incheiat cu furnizorul autorizat de retele de comunicatii prin satelit, in copie autentificata, daca difuzarea nu este asigurata direct de catre radiodifuzor;
d) lista echipamentelor si schita spatiilor redactionale si de productie;
e) copia contractului de inchiriere sau a actului de proprietate a spatiilor destinate realizarii serviciului de programe;
f) lista persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi asuma, in principal, responsabilitatea editoriala, numerele de telefon si adresa la care pot fi contactate.
Art. 10. - (1) In termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de solicitare, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordarii deciziei de autorizare, in baza verificarii la sediul radiodifuzorului a indeplinirii conditiilor tehnice si editoriale declarate.
(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizata de o echipa a Consiliului National al Audiovizualului formata din membrii ai Consiliului, experti si juristi.
Art. 11. Titularul licentei audiovizuale poate efectua transmisii de proba cu cel mult 30 de zile inainte de data estimata de incepere a difuzarii serviciului de programe, pentru o perioada de cel mult 15 zile, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) titularul si/sau furnizorul de retele de comunicatii prin satelit, dupa caz, detin documentele prevazute la art. 9 lit. a) si lit. b);
b) difuzeaza numai semnale de reglaj, video si/sau audio, semnale de identificare a serviciului de programe si fond muzical;
c) titularul a adus la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului intentia de incepere a transmisiilor de proba, cu cel putin 72 de ore inainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.
Art. 12. - (1) Difuzarea serviciului de programe trebuie sa inceapa in cel mult de 30 de zile de la obtinerea deciziei de autorizare audiovizuala.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza conform art. 91 al Legii audiovizualului nr. 504/2002.
Art. 13. Radiodifuzorii au obligatia sa aduca la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului modificarile intervenite in documentele si in datele declarate, dupa cum urmeaza:
a) cu cel putin 15 zile inainte de efectuarea de modificari in documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. j) si lit. k), anexând noile documente cu modificarile propuse spre aprobare.
b) in termen de 30 de zile de la efectuarea de modificari in documentele si datele declarate, altele decât cele precizate la lit. a).
Art. 15. Licenta audiovizuala nu poate fi cedata decât dupa o perioada de minimum 6 luni de la data inceperii difuzarii serviciului de programe.


VICEPRESEDINTE,
ATTILA GASPARIK

 
     

 

*