DECIZIA nr. 146 din 2 decembrie 2002

Privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor de programe

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
  • in scopul stabilirii procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor de programe;
  • in temeiul art.17 , art. 51, art. 52 alin. (1) si alin. (2) si art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adopta urmatoarea

DECIZIE

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare a licentei audiovizuale si procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea pe cale radioelectrica terestra a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonora sau de televiziune.
Art. 2. - In sensul prezentei decizii se definesc urmatorii termeni:
a) grila de programe este forma de prezentare generica a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a saptamânii si in ordinea succesiunii sale orare;
b) productie proprie este ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producator sau de coproducator cu o contributie financiara la realizarea productiei de cel putin 25% din totalul costurilor;
c) program retransmis este programul altui radiodifuzor, difuzat prin retransmisie;
d) program preluat este programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp si asupra caruia se pot efectua sau nu operatiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;
e) licenta de emisie nationala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire cuprinde o audienta potentiala de peste 60% din populatia recenzata a tarii;
f) licenta de emisie regionala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire reprezinta o audienta potentiala cuprinsa intre 3% si 20% din populatia recenzata de pe teritoriul a 3 pâna la 8 judete;
g) licenta de emisie locala este licenta a carei zona geografica de acoperire si a carei audienta potentiala sunt mai mici decât cele prevazute pentru o licenta regionala;
h) licentele acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale;
i) reprezentant este reprezentantul legal sau orice persoana imputernicita, prin procura speciala, sa angajeze societatea in relatia cu Consiliul National al Audiovizualului.

ORGANIZAREA CONCURSULUI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Art. 3. - (1) Consiliul National al Audiovizualului anunta public concursurile de acordare a licentelor audiovizuale pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonora si de televiziune.
(2) Anuntul va fi publicat in presa, pe site-ul Consiliului National al Audiovizualului la adresa www.cna.ro si afisat la sediul institutiei.
(3) La concurs pot participa numai solicitantii care se incadreaza in prevederile art. 43 alin. (3) si alin. (6), art. 44 alin. (8) si (9), art. 47 si art. 53 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si care au obtinut avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conditiile stabilite de acesta.
(4) In termen de 20 de zile de la obtinerea avizului tehnic, solicitantii vor prezenta, spre avizare, dosarele de inscriere la concurs Comisiei de verificare constituite in acest scop la sediul Consiliului National al Audiovizualului.
(5) Programul de functionare al comisiei este de la ora 8.00 la ora 16.00, cu exceptia ultimei zile de depunere, când acesta este de la ora 8.00 la ora 14.00.
(6) Dosarele avizate se inregistreaza la Serviciul Secretariat si Registratura al Consiliului National al Audiovizualului, iar dosarele care nu indeplinesc conditiile Legii audiovizualului nr. 504/2002 se restituie pe loc solicitantilor.
Art. 4. - (1) Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs, conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 1 (pdf 94KB sau doc 36KB), parte integranta a prezentei decizii;
b) incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca de infiintare a societatii, in copie autentificata;
c) certificatul de inregistrare a societatii, continând codul unic de inregistrare, in copie autentificata;
d) actul constitutiv al societatii având inscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
e) extras cu structura actionariatului existent la momentul inscrierii la concurs, eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
f) declaratia notariala prin care se precizeaza, pentru fiecare asociat sau actionar al societatii, din ce alte societati din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si procentul de participare la capitalul social al altor societati de comunicatie audiovizuala; prin aceeasi declaratie notariala se va preciza daca persoana juridica (societatea care solicita acordarea licentei) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
g) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cota egala sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot in societatea comerciala si, daca este cazul, in societati care o controleaza;
h) avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
i) proiectul editorial si tehnic de realizare a serviciului de programe in care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proportiile diferitelor genuri de emisiuni ce compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura redactionala, reteaua de corespondenti, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotarile pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile in sustinerea solicitarii.
j) grila de programe cu care se va intra in emisie, insotita de formularul-tip "descrierea generala a serviciului de programe" prevazut in Anexa nr. 2 (pdf 102KB sau doc 47KB), parte integranta a prezentei decizii;
k) elementele de identificare a serviciului de programe, in conditiile alin. (2);
l) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe audiovizuale pe care le asigura.
(2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, dupa caz:
a) pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentata grafic sau inregistrata analogic pe caseta VHS, cu viteza normala sau "longplay;
b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonora - semnalele de identificare inregistrate pe caseta audio standard.
Art. 5. - (1) Desfasurarea concursului de acordare a licentelor audiovizuale va incepe in termen de 20 de zile de la data incheierii perioadei de depunere a dosarelor.
(2) Solicitantii vor fi anuntati cu cel putin 5 zile inainte de data prezentarii lor la concurs.
Art. 6. La concurs solicitantii vor fi reprezentati de o echipa formata din cel cel mult 5 persoane imputernicite sa furnizeze membrilor Consiliului National al Audiovizualului explicatii in probleme referitoare la:
a) statutul societatii, situatia juridica, structura de capital, alte probleme manageriale;
b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, organigrama redactionala, alte probleme specifice departamentului editorial;
c) capacitatile de productie prevazute, realizarea si echiparea studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic.
Art. 7. - (1) Dupa audierea solicitantilor Consiliul National al Audiovizualului va decide asupra acordarii licentei audiovizuale, in baza urmatoarelor criterii generale:
a) respectarea interesului public;
b) oportunitatea infiintarii serviciului de programe propus in contextul pietei audiovizuale;
c) asigurarea unui raport echilibrat intre serviciile de programe nationale, regionale si locale;
d) evitarea abuzului de pozitie dominanta si a practicilor care impiedica libera concurenta;
e) experienta solicitantului in activitatile din domeniul comunicarii audiovizuale, daca este cazul.
(2) De asemenea, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordarii licentei audiovizuale luând in considerare si urmatoarele criterii de apreciere a structurii serviciului de programe si a grilei de programe:
a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului si protectia minorilor;
b) respectarea pluralismului politic si social, diversitatea culturala, lingvistica si religioasa, informarea, educarea si divertismentul publicului;
c) protejarea culturii si a limbii române, a culturii si a limbilor minoritatilor nationale;
d) durata totala cotidiana de difuzare a serviciului de programe;
e) genul, orarul si durata de difuzare si de redifuzare a emisiunilor continute in grila de programe;
f) volumul cotidian si saptamânal de programe realizate de producatori independenti, productia proprie, programele preluate si retransmise;
g) procentul alocat informatiilor din actualitatea locala si programelor dedicate comunitatii respective (programe de interes local pe teme sociale, economice, culturale si politice).
Art. 8. - (1) In acordarea licentelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune Consiliul National al Audiovizualului va tine cont in mod obligatoriu de angajamentele solicitantului in ceea ce priveste procentele rezervate operelor europene, operelor românesti si operelor europene create de producatorii independenti.
(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent:
a) serviciile de programe care difuzeaza exclusiv informatii, manifestari spotive, jocuri, publicitate, servicii de teletext si de teleshopping.
b) serviciile de programe, difuzate in baza unei licente de emisie locala, destinate unei audiente potentiale sub 3% din populatia recenzata a tarii sau in baza unei licente de emisie locala acordate pentru municipiul Bucuresti.

Art. 9. - Decizia de acordare a licentelor audiovizuale se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 10. - Titularul licentei audiovizuale acordate in urma concursului va solicita Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei eliberarea licentei de emisie in termenul si in conditiile stabilite de acesta.

PROCEDURA DE ELIBERARE A DECIZIEI DE AUTORIZARE AUDIOVIZUALA

Art. 11. - In termen de 10 zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare, acordate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conditiile stabilite de acesta, titularul licentei audiovizuale are obligatia sa solicite Consiliului National al Audiovizualului, eliberarea deciziei de autorizare.
Art. 12. - (1) Titularul licentei audiovizuale va prezenta, spre avizare, la Directia Licente Autorizari a Consiliului National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare care va contine urmatoarele documente:
a) cerere conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 3 (pdf85KB sau doc 35KB), parte integranta a prezentei decizii;
b) autorizatia tehnica de functionare, in original si in copie;
c) licenta de emisie, in original si in copie;
d) lista echipamentelor si schita spatiilor redactionale si de productie;
e) copia contractului de inchiriere sau a actului de proprietate a spatiilor destinate realizarii serviciului de programe;
f) lista persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi asuma, in principal, responsabilitatea editoriala, numerele de telefon si adresa la care pot fi contactate.
(2) Dosarul avizat va fi inregistrat la Serviciul Secretariat si Registratura al Consiliului National al Audiovizualului.
Art. 13. - (1) In termen de 15 zile de la avizarea dosarului de solicitare, dar nu mai mult de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordarii deciziei de autorizare, in baza verificarii la sediul radiodifuzorului a indeplinirii conditiilor tehnice si editoriale declarate.
(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizata de o echipa a Consiliului National al Audiovizualului formata din membrii ai Consiliului, experti si juristi.
Art. 14. Titularul licentei audiovizuale poate efectua transmisii de proba, pentru o perioada de cel mult 15 zile, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) titularul a depus la Consiliul National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizuala;
b) titularul a adus la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului intentia de incepere a transmisiilor de proba, cu cel putin 72 de ore inainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.
c) difuzeaza numai semnale de reglaj, video si/sau audio, semnale de identificare a serviciului de programe si fond muzical.
Art. 15. - (1) Difuzarea serviciului de programe trebuie sa inceapa in cel mult de 30 de zile de la obtinerea deciziei de autorizare audiovizuala.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza conform art. 91 al Legii audiovizualului nr. 504/2002.
Art. 16. Radiodifuzorii au obligatia sa aduca la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului modificarile intervenite in documentele si in datele declarate, dupa cum urmeaza:
a) cu cel putin 15 zile inainte de efectuarea de modificari in documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. j) si lit.k), anexând noile documente cu modificarile propuse spre aprobare;
b) in termen de 30 de zile de la efectuarea de modificari in documentele si datele declarate, altele decât cele precizate la lit. a).
Art. 17. Licenta audiovizuala nu poate fi cedata decât dupa o perioada de minimum 6 luni de la data inceperii difuzarii serviciului de programe.


VICEPRESEDINTE,
ATTILA GASPARIK

 
     

 

*