DECIZIA nr. 136 din 19 noiembrie 2002

Privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
  • in scopul stabilirii procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea, prin satelit, a serviciilor de programe;
  • in temeiul art.17 , art. 51 si art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adopta urmatoarea

DECIZIE

Cap. I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare a licentei audiovizuale si procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea unui serviciu de programe prin satelit.
Art. 2. - (1). Difuzarea de catre un radiodifuzor a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonora sau de televiziune prin intermediul satelitului, in scopul receptionarii lui in România si/sau in alte zone geografice din afara tarii, se poate face in conditiile stabilite in licenta audiovizuala si dupa obtinerea deciziei de autorizare audiovizuala, eliberate de Consiliul National al Audiovizualului.
(2) Difuzarea poate fi asigurata direct de catre radiodifuzor sau prin intermediul unui furnizor autorizat de retele de comunicatii prin satelit, in baza unor relatii contractuale stabilite intre acestia.
Art. 3. - (1) In cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile defintiile cuprinse in art. 1 din Legea Audiovizualului nr. 504/2002.
(2) In sensul prezentei decizii:
a) grila de programe este forma de prezentare generica a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a saptamânii si in ordinea succesiunii sale orare;
b) productie proprie este ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producator sau de coproducator cu o contributie financiara la realizarea productiei de cel putin 25% din totalul costurilor;
c) program retransmis este programul altui radiodifuzor, difuzat prin retransmisie;
d) program preluat este programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp si asupra caruia se pot efectua sau nu operatiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;
e) reprezentant este reprezentantul legal sau orice persoana imputernicita, prin procura speciala, sa angajeze societatea in relatia cu Consiliul National al Audiovizualului;
(3) In cuprinsul prezentei decizii este, de asemenea, aplicabila si definitia furnizor de retele de comunicatii prevazuta in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 591/2002.

Cap. II
PROCEDURA SI CONDITIILE DE ACORDARE A LICENTEI AUDIOVIZUALE

Art. 4. - (1) In scopul obtinerii licentei audiovizuale, solicitantul va depune la Serviciul Secretariat si Registratura al Consiliului National al Audiovizualului dosarul de solicitare a licentei audiovizuale continând cererea de acordare a licentei audiovizuale, conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 1, parte integranta a prezentei decizii, insotita de urmatoarele documente:
a) incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca de infiintare a societatii, in copie autentificata;
b) certificatul de inregistrare a societatii continând codul unic de inregistrare, in copie autentificata;
c) actul constitutiv al societatii având inscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
d) extras la zi cu structura actionariatului, eliberat de Registrul Comertului;
e) declaratia notariala prin care se precizeaza, pentru fiecare asociat sau actionar al societatii, din ce alte societati din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si procentul de participare la capitalul social al altor societati de comunicatie audiovizuala; prin aceeasi declaratie notariala se va preciza daca persoana juridica (societatea care solicita acordarea licentei) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cota egala sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot in societatea comerciala si, daca este cazul, in societati care o controleaza;
g) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe pe care le asigura;
h) proiectul editorial al serviciului de programe insotit de formularul-tip "descrierea generala a serviciului de programe" prevazut in Anexa nr. 2, parte integranta a prezentei decizii;
i) semnalele de identificare a serviciului de programe, in conditiile alin. (2);
j) grila de programe cu care se va intra in emisie.
(2) Semnalele de identificare a serviciului de programe sunt, dupa caz:
a) pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentata grafic sau inregistrata analogic pe caseta VHS, cu viteza normala sau "longplay", protocolul privind modul de intrare in emisie si de incetare a acesteia, reguli de prezentare a siglei pe intreaga durata de emisie;
b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonora - semnalele de identificare inregistrate pe caseta audio standard, protocolul privind modul de intrare in emisie si de incetare a acesteia, reguli de folosire a semnalelor de identificare pe intreaga durata de emisie.
Art. 5. In cazul in care sunt necesare clarificari sau completari in datele declarate ori in documentele anexate solicitarii, Consiliul National al Audiovizualului va incunostinta in scris solicitantul in termen de 15 de zile de la data depunerii dosarului de solicitare.
Art. 6. - (1) In termen de 15 de zile de la depunerea dosarului de solicitare sau de la data primirii modificarilor sau completarilor solicitate, Consiliul National al Audiovizualului stabileste data dezbaterii publice pentru acordarea licentei audiovizuale, data pe care o comunica solicitantului.
(2) Solicitantul va fi reprezentat de o echipa formata, dupa caz, din actionari, asociati si investitori, imputerniciti sa furnizeze informatiile solicitate de membrii Consiliului National al Audiovizualului pentru sustinerea solicitarii de acordare a licentei audiovizuale, insotiti de angajati ai societatii din departamentele editorial si tehnic competenti sa ofere explicatii in probleme referitoare la:
a) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, echipa de realizatori, alte probleme specifice departamentului editorial;
b) capacitatile de productie prevazute, structura echipamentelor, performantele aparatajului si ale materialelor utilizate, alte probleme specifice departamentului tehnic.
(3) In urma dezbaterilor publice, Consiliul National al Audiovizualului decide, in baza criteriilor de apreciere prevazute in cap. III, asupra acordarii licentei audiovizuale si va trimite decizia spre publicare in Monitorul Oficial al României Partea I.
Art. 7. - (1) Cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului prevazut in art. 57 alin. (1) lit. a) al Legii audiovizualului nr. 504/2002, titularul licentei audiovizuale are obligatia sa solicite Consiliului National al Audiovizualului, dupa caz:
a) eliberarea deciziei de autorizare, conform procedurii prevazute in cap. IV din prezenta decizie;
b) prelungirea termenului prevazut in art. 57 alin. (1) lit. a) al Legii audiovizualului nr. 504/2002, anexând documente care sa sustina solicitarea.
(2) In termen de 15 zile de la primirea solicitarii prevazute la lit. b) a alineatului precedent, Consiliul National al Audiovizualului decide si comunica solicitantului acceptarea sau neacceptarea solicitarii.

Cap. III
CRITERII DE APRECIERE A PROIECTULUI EDITORIAL

Art. 8. Criteriile de apreciere a proiectului editorial propus de solicitant sunt urmatoarele:
a) respectarea interesului public;
b) respectarea drepturilor fundamentale ale omului si protectia minorilor;
c) oportunitatea infiintarii serviciului de programe propus in contextul pietei audiovizuale românesti;
d) procentul rezervat operelor europene, operelor create de producatorii independenti si operelor românesti;
e) respectarea pluralismului politic si social, diversitatea culturala, lingvistica si religioasa, informarea, educarea si divertismentul publicului;
f) protejarea culturii si a limbii române, a culturii si a limbilor minoritatilor nationale;
g) argumente privind capacitatea solicitantului de a realiza un serviciu de programe performant.

Cap. IV
PROCEDURA DE ELIBERARE A DECIZIEI DE AUTORIZARE AUDIOVIZUALA

Art. 9. - (1) In scopul eliberarii deciziei de autorizare, titularul licentei audiovizuale va depune la Serviciul Secretariat si Registratura al Consiliului National al Audiovizualului, cu cel putin 30 de zile inainte de data estimata de incepere a difuzarii serviciului de programe, dosarul de solicitare a deciziei de autorizare continând cererea de eliberare a deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevazut in Anexa nr. 3, parte integranta a prezentei decizii, insotita de urmatoarele documente:
a) autorizatia tehnica de functionare a retelei de telecomunicatii prin satelit, prevazuta in art. 73 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, in copie autentificata;
b) contractul privind conditiile de difuzare incheiat cu furnizorul autorizat de retele de comunicatii prin satelit, in copie autentificata, daca difuzarea nu este asigurata direct de catre radiodifuzor;
c) documentatia privind realizarea si echiparea studioului, conform cerintelor alin. (2) ;
d) lista persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi asuma, in principal, responsabilitatea editoriala, numerele de telefon si adresa la care pot fi contactate.
(2) Documentatia privind realizarea si echiparea studioului trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) aparatura de studio, inclusiv aparatura de control si de masurare, utilizata;
b) copie a contractului de inchiriere sau a actului de proprietate a spatiilor destinate studiourilor.
Art. 10. - (1) In cazul in care sunt necesare clarificari sau completari in datele declarate ori in documentele anexate solicitarii, Consiliul National al Audiovizualului va incunostinta in scris solicitantul in termen de 7 zile de la data depunerii dosarului de solicitare.
(2) In termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de solicitare, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordarii deciziei de autorizare, in baza verificarii la sediul radiodifuzorului a indeplinirii conditiilor tehnice si editoriale declarate, si va trimite decizia spre publicare in Monitorul Oficial al României Partea I.
(3) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizata de o echipa a Consiliului National al Audiovizualului formata din membrii ai Consiliului, experti si juristi.
Art. 11. Titularul licentei audiovizuale poate efectua transmisii de proba cu cel mult 30 de zile inainte de data estimata de incepere a difuzarii serviciului de programe, pentru o perioada de cel mult 15 zile, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) titularul si/sau furnizorul de retele de comunicatii prin satelit, dupa caz, detin documentele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) - b);
b) difuzeaza numai semnale de reglaj, video si/sau audio, semnale de identificare a serviciului de programe si fond muzical;
c) titularul a adus la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului intentia de incepere a transmisiilor de probe, cu cel putin 72 de ore inainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.
Art. 12. Radiodifuzorii au obligatia sa aduca la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului modificarile intervenite in documentele si in datele declarate, dupa cum urmeaza:
a) cu cel putin 15 zile inainte de efectuarea de modificari in documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. h) - "descrierea generala a serviciului de programe", lit.i) - "semnalele de identificare ale serviciului de programe" si lit. j) - "grila de programe", anexând noile documente cu modificarile propuse spre aprobare.
b) in termen de 30 de zile de la efectuarea de modificari in documentele si datele declarate, altele decât cele precizate la lit. a).
Art. 13. Licenta audiovizuala nu poate fi cedata decât dupa 6 luni de la inceperea difuzarii.


VICEPRESEDINTE,
ATTILA GASPARIK

 
     

 

*