Decizie nr. 86 din 22 aprilie 2003

Privind activitatea de control

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
  • In conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului National al Audiovizualului adoptat prin Decizia CNA nr. 51/2003,
    in temeiul prevederile art. 18 alin. (1) - (3) al Legii audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

Decizie

Art. 1. - (1) Activitatea de control se desfasoara in conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (4) si alin. (5), art. 17 alin. (4), art. 89, in temeiul prevederilor art. 88 alin. (1) si alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si cu respectarea regulilor de transparenta si a claritatii actului decizional.
(2) Dreptul de control asupra continutului programelor se exercita numai dupa difuzarea acestora.

Art. 2. - Principala atributie a personalului Directiei Control din cadrul Consiliului National al Audiovizualului este de a verifica legalitatea continutului programelor audiovizuale.

Art. 3. - (1) In atributiile Directiei control mai intra:
a) verificarea respectarii grilei de programe;
b) verificarea ofertei de servicii de programe retransmise;
c) verificarea respectarii datelor din decizia de autorizare audiovizuala;
d) verificarea aducerii la indeplinire a somatiilor de intrare in legalitate adresate de Consiliu radiodifuzorilor si distribuitorilor de servicii;
e) alte obiective stabilite de Consiliu in baza unui mandat special dat de acesta.
(2) Constatarile rezultate in urma activitatilor de control precizate in art. 2 si art. 3 alin. (1) se consemneaza intr-un raport de monitorizare sau de constatare, stampilat, datat si semnat de inspector, care va fi transmis Directiei Control.

Art. 4. - (1) Verificarea legalitatii continutului programelor audiovizuale se realizeaza la sediul inspectorului.
(2) In cazul serviciilor de programe difuzate in alte localitati decât cele in care isi are sediul inspectorul, verificarea se poate realiza si la sediul postului.
(3) Inpectorul poate solicita radiodifuzorului punerea la dispozitie a inregistrarilor programelor difuzate.

Art. 5. - (1) Personalul de control este alcatuit din corpul de inspectori.
(2) Inspectorii dispun de legitimatii de serviciu si de stampile care vor fi utilizate numai pentru stampilarea documentelor de control intocmite si semnate personal.

Art. 6. - Inspectorii au obligatia sa asigure:
a) primirea si analizarea plângerilor sau a sesizarilor adresate de orice persoana fizica sau juridica afectata in mod direct printr-o comunicare audiovizuala;
b) informarea publicului cu privire la drepturile acestuia in relatia cu radiodifuzorii, distribuitorii de servicii si Consiliul National al Audiovizualului;
c) informarea radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii si a altor persoane interesate, cu privire la adoptarea deciziilor, instructiunilor si recomandarilor.

Art. 7. - In cazul primirii unor plângeri sau sesizari, acestea vor fi inregistrate si raportate Directiei Control pentru a fi prezentate Consiliului care va dispune masurile ce se impun.

Art. 8. - In activitatea de control inspectorul are obligatia sa se legitimeze si sa precizeze motivul sau obiectivul controlului.

Art. 9. - In absenta reprezentantului legal al radiodifuzorului sau al distribuitorului de servicii ori a persoanelor competente sa dea relatiile necesare, inspectorul poate sa lase, sub semnatura de primire, o invitatie pentru prezentarea la biroul teritorial; in invitatie se va preciza data si, dupa caz, ora de prezentare, documentele necesare a fi prezentate si eventualele aspecte constate care necesita lamuriri.

Art. 10. - Inspectorii trebuie sa respecte urmatoarele norme de conduita:
a) sa nu uzeze de calitatea de inspector in alte scopuri decât cele cu care a fost mandatat de Consiliu;
b) sa nu accepte avantaje personale oferite de o persoana interesata de rezultatele controlului;
c) sa pastreze confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor la care a avut acces in indeplinirea atributiilor sale si care nu au caracter public;
d) sa ramâna in limitele mandatului acordat de Consiliu, sa manifeste obiectivitate si sa rezolve cu operativitate problemele aparute in timpul controlului.

Art. 11. - (1) In cazul in care inspectorii Consiliului National al Audiovizualului incalca prevederile prezentei decizii se vor aplica masurile disciplinare prevazute de lege.
(2) In cazul refuzului nejustificat de a permite inspectorului efectuarea controlului in limitele mandatului dat, Consiliul National al Audiovizualului poate decide sanctionarea radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii conform prevederilor art. 91 al Legii audiovizualului nr. 504/2002.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
RALU FILIP

 
     

 

*