Decizie nr.  40 din 9 martie 2004

Privind asigurarea informării corecte Si a pluralismului

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

convinşi că libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democrate, ţinând seama de faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi,

având în vedere obligaţia radiodifuzorilor de a informa publicul prin prezentarea corectă şi imparţială a faptelor şi a evenimentelor, ca şi obligaţia Consiliului Naţional al Audiovizualului de a asigura respectarea exprimării pluraliste de idei şi opinii, precum şi pluralismul surselor de informare a publicului,

în temeiul art. 3 alin. (2) şi art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE

Art. 1. (1) În programele de ştiri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii:

a)      asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

b)      asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate;

c)      evitarea oricăror forme de discriminare, în special pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

 (2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate şi în cazul în care punctele de vedere exprimate aparţin experţilor, jurnaliştilor, reprezentanţilor partidelor neparlamentare, minorităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi patronatelor.

(3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă,  în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în  mod excepţional, în emisiunile următoare; în cazul în care cei solicitaţi refuză să-şi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.

Art. 2. - Principiile enunţate la alin.(1) al art. 1 nu exclud posibilitatea radiodifuzorului de a-şi exprima opinia în legătură cu subiectul prezentat.

Art. 3.  În vederea respectării şi garantării prevederilor alin. (1) şi alin. (2) ale art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2003, precum şi prevederilor art.1 din prezenta decizie, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.

Art. 4. (1) În aplicarea art. 1 alin. (1) lit. a), radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia României vor respecta regula celor trei părţi, după cum urmează:

a) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocată opoziţiei parlamentare (senatori, deputaţi, persoane cu funcţii de conducere în partide, primari, consilieri locali şi judeţeni);

b) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocată reprezentanţilor autorităţii publice centrale (primul-ministru, miniştri, secretari de stat, prefecţi,  şi purtători de cuvânt ai acestora);

c) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocată partidelor care formează majoritatea parlamentară (senatori, deputaţi, persoane cu funcţii de conducere în partide,  primari, consilieri locali şi judeţeni).

(2) Se exceptează de la regula celor trei părţi timpul alocat primului-ministru atunci când acesta reprezintă România la evenimente internaţionale oficiale, interne sau externe.

Art. 5. ? În emisiunile de dezbatere, de divertisment şi sportive, reprezentanţii puterii şi opoziţiei, în cazul în care sunt invitaţi, vor beneficia de condiţii egale de exprimare.

Art. 6. În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale, se va prezenta şi punctul de vedere al acestora.

Art. 7. - Radiodifuzorii trebuie să precizeze calitatea politică a persoanelor care îşi exprimă punctele de vedere în cadrul programelor audiovizuale.

Art. 8. - În cadrul emisiunilor cu caracter informativ, radiodifuzorii trebuie respecte următoarele reguli:

a)      rigoare şi exactitate în redactarea şi prezentarea informaţiilor astfel încât sensul ştirilor să nu fie deformat prin modul de formulare, prin titluri, prin trunchiere sau prin alte procedee tehnice;

b)      între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală;

c)      să se asigure distincţia clară între reconstituirea faptului cu ajutorul altor persoane şi imaginile şi/sau sunetul înregistrate la evenimentul real;

d)      în cazul prezentării de materiale audiovizuale provenind din surse externe redacţiei, să se precizeze acest lucru;

e)      în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite şi un punct de vedere al unei persoane cu competenţă în domeniu;

f)        sondajele de opinie prezentate trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii:

-         denumirea instituţiei care a realizat sondajul;

-         data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;

-         dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare;

-         solicitantul sondajului.

g)       televotul sau anchetele făcute pe stradă nu vor fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic.

Art. 9. (1) În cazul informării asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective se va  evita accentuarea gratuită a stării de îngrijorare şi se vor cita sursele de informare.

(2) Se vor evita speculaţiile asupra evenimentelor tragice, a cauzelor şi consecinţelor lor ori prezentarea repetată a unor imagini şocante, pentru a nu provoca temeri inutile sau panică în rândul publicului.

(3) Nu se va preciza numele victimelor, pînă la comunicarea sau confirmarea oficială a acestora.

Art. 10. (1) Radiodifuzorii care dau publicităţii date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice sunt obligaţi să precizeze sursa de informare.

(2) Serviciile publice de radio şi televiziune sunt obligate să aducă la cunoştinţă publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional.

Art. 11. - În vederea informării corecte a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre şi a zonelor de risc potenţial, despre măsurile de prevenire, de intervenţie operativă şi de refacere în cazul dezastrelor (calamităţi naturale şi alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora, radiodifuzorii au obligaţia să confrunte informaţiile primite, din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali, cu informaţiile deţinute de autorităţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândurile populaţiei; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu şi informaţia provenită de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia.

Art. 12. - (1) Informaţiile şi comunicatele oficiale ale autorităţilor publice cu privire la dezastre, la starea de urgenţă sau la starea de asediu se difuzează integral şi cu prioritate. 

(2) În conformitate cu prevederile legale, decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă, împreună cu măsurile urgente de aplicare, se aduc neîntârziat la cunoştinţa populaţiei; decretul se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, şi este  difuzat în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgenţă.

(3) Informaţiile cu privire la  starea de asediu sau la starea de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la dezastre, se dau publicităţii numai cu avizul autorităţilor militare.

(4) Pe timpul stării de asediu sau a stării de urgenţă radiodifuzorii sunt obligaţi să transmită, cu prioritate, mesajele autorităţilor militare, la cererea acestora.           

Art. 13. (1) Prezenţa siglei serviciului de programe de televiziune pe întreaga durată a difuzării, cu excepţia timpului afectat publicităţii, este obligatorie.

(2) Afişarea pe ecran a informaţiilor ce se impun pentru precizarea caracterului transmisiei este obligatorie în următoarele cazuri:

a) la transmiterea în direct a unor emisiuni, evenimente sau manifestări, cu excepţia buletinelor de ştiri, se va face menţiunea "transmisiune în direct" sau "direct" pe întreaga durată a emisiunii sau transmisiei;

b) la difuzarea, în reluare, a emisiunilor informative, politice, social-economice, sportive, culturale, religioase şi de divertisment se va face menţiunea "reluare" sau "în reluare", pe întreaga durată a difuzării acestora.

Art. 14. - În cazul utilizării unor imagini şi/sau înregistrări sonore de arhivă, în alte emisiuni decât cele având caracter retrospectiv declarat, este obligatorie informarea publicului prin menţiunea ?arhivă?; data filmării sau a înregistrării trebuie precizată dacă este necesară pentru înţelegerea corectă a informaţiei.

Art. 15. Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Art. 16. Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 274 din 25 septembrie 2003 privind asigurarea informării corecte a opiniei publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 699 din 6 octombrie 2003.

Preşedintele
Consiliului Naţional al Audiovizualului, 
Ralu Filip

 
     

 

*