Decizia nr. 12 din 17 ianuarie 2003

Privind eliberarea avizului de retransmisie

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
  • in scopul stabilirii procedurii de eliberare si de modificare a avizului de retransmisie,
  • cu respectarea drepturilor radiodifuzorilor de a autoriza retransmiterea serviciilor de programe de catre distribuitorii de servicii,
  • in temeiul art. 17 si art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504 /2002,

membrii CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adopta urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. Prezenta decizie stabileste procedura de eliberare si de modificare a avizului de retransmisie.

Art. 2
. In sensul prezentei decizii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) avizul de retransmisie - actul administrativ prin care Consiliul National al Audiovizualului, in temeiul art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, acorda unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr- o retea de telecomunicatii specificata a unor servicii de programe de radiodifuziune sonora si/sau de televiziune;
b) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoana imputernicita prin procura speciala sa angajeze distribuitorul de servicii in relatia cu Consiliul National al Audiovizualului;
c) CNA - Consiliul National al Audiovizualului;
d) ANRC - Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii;
e) MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 3
. Avizul de retransmisie cuprinde:
a) numarul avizului;
b) datele de identificare a titularului avizului de retransmisie;
c) denumirea retelei de telecomunicatii;
d) amplasamentul statiei centrale;
e) localitatile deservite de reteaua de telecomunicatii;
f) numarul de canale utilizate in retea;
g) structura ofertei de servicii de programe retransmise.

Art. 4.
- (1) In vederea eliberarii avizului de retransmisie, solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituita la sediul CNA, un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere conform formularului-tip prevazut in anexa 1 (pdf 10KB) sau (doc 37KB), parte integranta a prezentei decizii (cererea poate fi obtinuta de la sediul CNA sau de pe site-ul institutiei la adresa www.cna.ro);
b) incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca de infiintare a societatii, in copie;
c) certificatul de inregistrare a societatii, continând codul unic de inregistrare, in copie;
d) actul constitutiv al societatii având inscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
e) certificatul-tip, in copie, prin care ANRC, in conditiile art. 6 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata prin Legea nr. 591/2002, atesta ca solicitantul a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice;
f) structura ofertei de servicii de programe retransmise, conform formularului-tip prevazut in anexa 2 (pdf 9KB) sau (doc 26KB) la prezenta decizie;
g) acordurile de retransmisie, in copie si in traducere legalizata, daca au fost redactate intr-o alta limba decât limba româna.
(2) Structura ofertei de servicii de programe retransmise va respecta prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002 precum si dispozitiile deciziilor de reglementare emise de CNA.
(3) Copiile de pe documentele prevazute la alin. (1) lit. b) - e) si lit. g) vor fi certificate prin semnatura reprezentantului legal.

Art. 5.
- (1) Dosarele avizate se inregistreaza la Serviciul Secretariat si Registratura al CNA, iar dosarele care nu indeplinesc conditiile Legii audiovizualului nr. 504/2002 se restituie pe loc solicitantilor.
(2) In termen de 7 zile de la avizarea solicitarii CNA va decide asupra eliberarii avizului de retransmisie.
(3) Distribuitorul de servicii, titular al avizului de retransmisie, poate incepe activitatea numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de functionare eliberata de MCTI.
(4) Distribuitorul de servicii va depune la CNA, in termen de 5 zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare prevazuta la alin. (3), o copie a documentului.

Art. 6.
- (1) Distribuitorii de servicii au obligatia sa aduca la cunostinta CNA modificarile intervenite in documentele si in datele declarate, dupa cum urmeaza:
a) cu cel putin 15 zile inainte de efectuarea de modificari in structura ofertei de servicii de programe retransmise;
b) in termen de 15 zile de la efectuarea de modificari in documentele si datele declarate, altele decât cele precizate la lit. a).
(2) La notificarea modificarilor precizate la alin. (1) lit. a), se va anexa spre avizare un nou formular-tip privind structura ofertei de servicii de programe retransmise insotit de documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. g); modificarea structurii ofertei poate fi operata numai dupa comunicarea avizului CNA.

Art. 7.
In cazul in care, in conformitate cu prevederile art.75 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, CNA decide restrângerea temporara a dreptului de libera retransmisie pentru un anumit serviciu de programe, distribuitorii de servicii vor suspenda retransmisia respectivului serviciu de programe pâna la data stabilita prin decizie; in aceasta situatie prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) nu se aplica.

Art. 8.
Avizul de retransmisie se retrage in urmatoarele situatii:
a) ca urmare a aplicarii prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
b) ca urmare a retragerii de catre MCTI a autorizatiei tehnice de functionare;
c) la cererea titularului.

Art. 9.
- (1) In cazul in care titularul avizului de retransmisie intentioneaza sa cedeze catre un tert autorizatia tehnica de functionare, solicitantii vor depune la CNA urmatoarele documente:
a) cererea cedentului de retragere a avizul de retransmisie;
b) cererea cesionarului de eliberare a avizului de retransmisie; in scopul eliberarii avizului de retransmisie se aplica prevederile art. 4 si art. 5 alin. (1) si alin. (2) din prezenta decizie.
(2) In termen de 5 zile calendaristice de la obtinerea avizului de retransmisie, cesionarul va depune la MCTI o cerere de modificare a autorizatiei tehnice de functionare a retelei de telecomunicatii; autorizatia tehnica de functionare modificata, in copie, va fi depusa la CNA in termen de 5 zile de la eliberarea acesteia.

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 10. - (1) Licentele de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisa prin cablu, eliberate in temeiul art. 22 al Legii audiovizualului nr. 48/1992, isi pastreaza valabilitatea pâna la 31 decembrie 2003.
(2) Pentru continuarea activitatii dupa 31 decembrie 2003 sau in cazul eliberarii sau modificarii caietului de sarcini anexat licentei de emisie, anterior acestei date, titularii licentelor de emisie au obligatia sa solicite:
a) eliberarea avizului de retransmisie pentru serviciul de comunicatie audiovizuala prevazut la art. 21 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 48/1992;
b) eliberarea licentei audiovizuale, in conformitate cu prevederile art. 50-52 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, pentru serviciile de comunicatie audiovizuala prevazute la alin. b) si c) ale art. 21 din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Art. 11.
- (1) Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage sanctionarea conform prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002.
(2) Pâna la data de 31 decembrie 2003, sanctiunea prevazuta la art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 se aplica titularilor de licente de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisa prin cablu, eliberate in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992 pentru serviciul prevazut la art. 21 lit. a), prin retragerea dreptului de a furniza acest tip de serviciu.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
RALU TRAIAN FILIP

 
     

 

*