Anexa 4
la decizia CNA nr. 280/2000

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE
LA CONCURSUL PENTRU LICENTA DE EMISIE RADIO

1. Cerere de licenta (dactilografiata pe formular tip C.N.A.)

2. Achitarea taxei de inscriere la concurs.*)

3. Actele juridice ale societatii in copii legalizate:
- hotarârea judecatoreasca
- certificatul de inmatriculare al societatii
- statutul societatii
- tipul de comunicatie audiovizuala solicitata trebuie sa fie explicit inscris in statutul societatii la obiectul de activitate (orice modificare a statutului trebuie dovedita prin actul aditional si cererea de inscriere de mentiuni)
- contractul societatii
- contractul de asociere (daca este cazul)
- declaratia notariala prin care sa se precizeze pentru fiecare asociat al societatii din ce alte societati din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al altor societati.
Prin aceeasi declaratie notariala se va preciza daca persoana juridica (societatea care solicita licenta) mai este investitor sau actionar direct sau indirect la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora.
- structura de capital si actionarii/asociatii

4. Avizul tehnic prealabil eliberat de Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica.

5. Studiul de fezabilitate, oportunitate si marketing
A. Situatia economica si financiara a societatii anexând o copie a ultimului bilant contabil cu viza administratiei financiare, balanta contabila la data intocmirii bilantului si ultima balanta contabila intocmita (in cazul societatilor care nu au desfasurat activitate, declaratie vizata de administratia financiara)
- investitii in audiovizual
- potentialul financiar
- scrisoarea de bonitate
- rezultatele economico-financiare
- surse de finantare detaliate (reinvestire profit, surse externe - primite sau in curs de finalizare, contracte de sponsorizare, subventii - hotarâri de Guvern, ordonante Guvernamentale etc., transferuri - in cazul zonelor defavorizate, PHARE etc.)
B. Formularea unei strategii a dezvoltarii viitoare, construirea unor variante, analiza economica si financiara, justificarea tehnica si economica a acestor variante.
C. Etapele si termenele de finalizare ale proiectului (max.18 luni din momentul obtinerii licentei).
D. Resurse umane: - angajati (experienta acumulata in activitatea audiovizuala, un scurt curriculum vitae)
- colaboratori
- schema organizatorica: departament programe, tehnic, economic, administrativ etc.
E. Amplasamentul statiei de emisie, al studiourilor, al spatiilor tehnice, redactionale si de productie aferente (adresa, acte de proprietate sau inchiriere)
F. Tipul si principalii parametri ai echipamentului utilizat pentru: - statia de emisie - studiouri
G. Grila de program pe zile, ore si procente (conform Deciziei CNA nr.21/1999):
- prezentarea programelor de conceptie proprie si a celor cuprinzând retransmisia de productii audiovizuale inregistrate prin diverse mijloace
- se va declara intentia de afiliere a postului (daca este cazul)
H. Sursele si proportiile programelor dupa structura.
I. Strategia de utilizare a licentelor detinute de societate pentru posturile de radiodifuziune din zona de acoperire a statiei de putere mare pentru care se scoate la concurs frecventa.
J. Caseta demonstrativa pentru programele de conceptie proprie, cu o durata aproximativa de 20-30 minute.
Eventualele modificari ale grilei de program existente la depunerea dosarului de inscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile inainte de data prezentarii in concurs.
Eventualele modificari in situatia juridica existenta la depunerea dosarului de inscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile inainte de data prezentarii la concurs, cu conditia incadrarii acestora in prevederile Legii nr.48/1992.
Paginile dosarului vor fi numerotate.

Nota:
*) Nivelul taxelor urmeaza a fi stabilit prin modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.9/1993, pâna cel mai târziu cu o saptamâna inainte de data limita pentru depunerea dosarelor.

 
     

 

*