Anexa A la decizia CNA nr 100 din 08.07.1999


Instructiuni pentru completarea formularului de RAPORT anual catre
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI privind situatia titularului de licente de emisie
si activitatea desfasurata pe baza licentelor de emisie in anul .............

Depunerea raportului
Termenul de prezentare a raportului la C.N.A. este 15 ianuarie din anul urmator anului de raportare.
Toate raspunsurile vor prezenta situatia la 31 decembrie , care este data de referinta a raportului, NU la data completarii raportului.
Raportul se depune in plic la Registratura CNA
Rapoartele editate pe calculator vor fi listate si se va depune si un suport magnetic cu continutul raportului.
Se depune la C.N.A.:
- un exemplar din sectiunea 1 Situatia juridica a titularului de licenta indiferent de numarul de licente detinute;
- cate 1 exemplar completat separat cu situatia pentru fiecare licenta de emisie, conform sectiunilor 2, 3 sau 4din formular, dupa caz.

Despre raport:
Raportul este structurat in 4 sectiuni:
1 Situatia juridica a titularului de licenta la 31decembrie
2 Situatia postului de radio / Tv cu difuzare terestra
3 Situatia retelei de distributie prin cablu a comunicatiilor audiovizuale
4 Situatia postului de radio / Tv cu difuzare prin satelit
Textul si tabelele sunt redactate in Word version 6.0, or Word 95, or Word 97 for Windows
Fonturi folosite: Helvetica Condensed CE
Numerotarea subiectelor raportului se face incepand cu cifra curespunzatoare sectiunii care contine subiectul despartita cu un punct de numarul subiectului.
Anexele (tabele, fise) poarta numarul subiectului la care se refera.
In formularul de raport sunt prezentate capetele de tabel; Tabelele pot fi extinse dupa necesitate cu respectarea structurii si continutului lor.

Completarea raportului
Raportul se editeaza pe calculator sau se dactilografiaza; textul va fi lizibil, cu contrast bun.
NU se vor folosi copii facute pe fax si NU se va expedia raportul prin fax
Se va raspunde, in ordine, la toate intrebarile; eventual se va raspunde "nu este cazul" sau alt raspuns adecvat.
Daca spatiul trebuie competat cu cifre si nu este cazul sa se raspunda, se va completa cu cifra 0 (zero)
Raspunsul va incepe cu numarul curent al subiectului.
Daca raportul este redactat computerizat, tabelele si fisele vor fi prezentate intercalate in text, imediat dupa formularea subiectului.
Daca raportul se completeaza prin dactilografiere tabelele si fisele pot fi prezentate ca anexe, dupa textul raportului.
Daca este necesara competarea mai multor fise, acestea vor fi numerotate pentru identificare cu numarul subiectului, urmat in continuare de numarul fisei si numarul total de fise completate. (Ex.: in cazul completarii a 4 fise la subiectul 1.7.1, acestea vor fi notate pentru identificare Anexa fisa 1.7.1.-1-din 4;.... Anexa fisa 1.7.1.-3-din 4...).
Daca spatiul din formular nu este suficient, se pot folosi file aditionale cu precizarea numarului subiectului .
Toate valorile solicitate se vor exprima obligatoriu in lei. Exprimarea valorica in valuta se poate adauga optional, (de preferinta in $ , cu precizarea cursului valuta / leu la care s-a facut evaluarea) dar nu poate inlocui in nici un caz valoarea exprimata in lei. Fac exceptie valorile din coloana aport in valuta din subiectul 1.7 tabelul anexa 1.7
Raportul se semneaza si se stampileaza de conducatorul societatii titulare de licenta.
Declaratiile false, incorecte, sau omisiunile cu scop de dezinformare vor atrage sanctiuni conform legii.

 

Anexa B la decizia CNA nr 100 din 08.07.1999

RAPORT
catre
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
privind situatia titularului de licente de emisie si activitatea desfasurata pe baza licentelor de emisie
in anul .............

1 Situatia juridica a titularului de licenta la 31decembrie anul ...

1.1 Denumirea titularului de licenta de emisie (se completeaza conform celei mai recente mentiuni din certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului).................................................................. .....

1.2 Numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului (ORC) J/__/_____/___
1.3 Cod de inregistrare fiscala numarul ___________________ data emiterii ____
1.4 Modificari la certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului (se vor enumera, in ordine cronologica, data si modificarile facute)
............ ............................... ...............................................................................................................

Anexa 1.4

Nr. crt.
Data modificarii
Modificarea operata
     
     
     
     

1.5 Cereri de inscriere de mentiuni (C.I.M.) (se enumera, conform anexei 1.5, cererile si data inscrierii mentiunii, in ordine cronologica, precizand sintetic continutul mentiuniii, conform pag 1 din cererea tipizata de inscriere de mentiuni la Of Registrului Comertului, formularul nr 6, de exemplu: (5)completare obiect de activitate, (3)schimbare sediu, (7) majorare / reducere capital social, (13)modificare forma juridica, etc.)

Anexa 1.5

Nr.
crt.
Numarul cereriide inscriere mentiuni
Data inscrierii mentiunii
Modificare tip intervenita
Continut modificare
         
         
         
         

1.6 Sucursale, filiale, puncte de lucru cu activitate in audiovizual: (se completeaza in coloana Tip: S pt. sucursala; F pt filiala; P pt punct de lucru)

Anexa 1.6

Nr.
crt.
Tip
Localitatea
judet
Adresa, telefoane
Nr certif inmatriculare la ORC
           
           
           
           

 

1.7 Structura de capital, actionari, asociati la data de referinta a raportului (actionarii sau asociatii se consemneaza, pana la nivel de persoana fizica, in cate un tabel, conform modelului din anexele nr. 1.7; 1.7.1 si 1.7.2 )
Indicatie: Se completeaza tabelul din anexa nr. 1.7 cu primii 12 actionari / asociati in ordinea descrescatoare a cotei de participare la capitalul social valabil la data raportului.
Daca sunt actionari / asociati straini sau cu aport de capital in valuta situati dupa primii 12, acestia vor fi trecuti in tabel cu mentionarea aportului de capital.
Pentru fiecare din actionarii / asociatii persoane fizice din anexa 1.7 se va completa o fisa cu datele din anexa 1.7.1
Pentru actionarii / asociatii persoane juridice din anexa 1.7 se va completa o fisa cu datele din anexa 1.7.2

Anexa 1.7

Valoare capital social ..................................................lei
Nr actionari / asociati ............... din care: persoane fizice ........... persoane juridice ...........

Nr.
crt.
Numele actionarilor

sau asociatilor
Tara
Cota in % de
participare la
capitalul social
Structura capitalului
Aport in lei
Aport in valuta
Valoric
%
Valoric
%
1
2
3
4
5
6
7
8
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
TOTAL
         

1.7.1 Actionari / asociati persoane fizice. Pentru fiecare din actionarii / asociatii persoane fizice din anexa 1.7 se va completa o fisa cu datele din anexa 1.7.1

Anexa fisa nr 1.7.1

Fisa de date actionari / asociati persoane fizice
Nr crt din anexa 1.7: ............
Numele si prenumele actionarului / asociatului: ............. ........... ............ ........... ............ ...........
Cod numeric personal: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Act identitate ........................ seria ....... nr. ................... emitent ..................... .................
Data nasterii: ziua _ _ luna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ anul _ _ _ _
locul nasterii: localitate ................................................... judet ........................ tara ................
Domiciliul stabil: tara .................... judet ............................. localitate .....................................
str. .......................................................................... nr ........... bloc ..................... apart .......
La ce alte societati cu activitate in audiovizual mai este asociat / actionar si cota de participare la capital: completati tabelul 1.7.1


tabel 1.7.1

Nr crt
Societatile cu activitate in audiovizual la care mai este asociat / actionar
Nr inmatriculare la ORC
cota in % de participare la capital
       
       
       
       

 

1.7.2 Actionari / asociati persoane juridice.
Pentru actionarii / asociatii persoane juridice din anexa 1.7 se va completa o fisa cu datele din anexa 1.7.2

Anexa fisa 1.7.2

Fisa de date actionari / asociati persoane juridice
Nr crt din anexa 1.7: ............
Denumirea actionarului / asociatului pers jur.: ............................................... ............ ...........
Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J/ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cod inregistrare fiscala nr __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ data __ __ /__ __/ __ __ __ __
Adresa sediului: tara.......................... judet ................................. localitate ............................
str. .......................................................................... nr ........... bloc ..................... apart .......
La ce alte societati cu activitate in audiovizual mai este asociat / actionar si cota de participare la capital: se completea tabelul 1.7.2

tabel 1.7.2

Nr crt.

Societatile cu activitate in audiovizual la care mai este asociat / actionar:
Numele si localitatea

Nr inmatriculare la ORC
cota in % de participare la capital
       
       
       
       

1.8 Adresa completa a titularului de licenta de emisie conform celei mai recente mentiuni din certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului :
Judet...........................................localitate.............................................strada........................................nr..........
bloc..................scara.........etaj........apart............ cod postal ............ tel, fax, e-mail, ? ? ? ........... ............ ...
.... ??? ?? ?.. internet ??? ????? ?? ?

1.9 Adresa de serviciu a titularului de licenta de emisie: (adresa la care functioneaza in mod obtinuit conducerea societatii detinatoare de licenta de emisie, daca aceasta este diferita de adresa din certificatul de inmatriculare la data raportului de ex sediul administrativ) Judet......................................localitate.......................................strada......................................nr........
bloc...............scara.......etaj........apart...........cod postal.............tel, fax, e-mail, ??? ?????
..... ??? ???.. internet ???????????

1.10 Actionarul / asociatul majoritar, persoana fizica, reprezentant legal, al titularului de licenta in fata C.N.A.
Nume ................................................... prenume ...........................................................
Adresa la serviciu: judet ................................ localitate .................................................
strada....................................................... nr........... bloc ............... scara........... etaj...........
apart....., cod postal ................. telefon ................................................. fax .................. .......
Adresa la domiciliu: judet ............................... localitate ................................................
strada....................................................... nr........... bloc ............... scara........... etaj...........
apart....., cod postal ................. telefon, fax, e-mail, ??? ....... ??? ?? internet ????

1.11 Structura organizatorica si resurse umane:
(structura personalului pe functii si calificari, angajati permanenti cu carte de munca, colaboratori permanenti, colaboratori ocazionali, cumulat pentru toate licentele, posturile R, Tv, retele CATV conform modelului din Anexa nr. 1.11)

Anexa 1.11

Structura resurselor umane

Structura de personal pe functii
Angajati permanenti cu carte de munca
Colaboratori permanenti
Colaboratori ocazionali
Angajati cu specializari in audiovizual
Nr.total
Studii
Nr.total
Studii
Nr.total
Studii
Absolvite
In curs
Superioare
Medii
Superioare
Medii
Superioare
Medii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Conducere
(directori si asimilatii acestora)
                     
Redactional                      
Artistic                      
Tehnic
(pt. Productie si emisie)
                     
Tehnic de intretinere                      
Economic - contabilitate                      
Administrativ - secretariat                      
Auxiliar                      
                       

1.12 Contractele incheiate de titularul de licenta de emisie in legatura cu activitatea pentru care a fost acordata licenta de emisie, avand ca parti contractante alti titulari de licenta de emisie
(se vor preciza: tipul de contract, de ex: asociere in participatiune, afiliere, etc.; data incheierii; durata contractului; asociatii, obiectul asocierii) (pentru fiecare tip de contract se multiplica dupa caz, de cate ori este necesar, rubricile de la aliniatele 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3) 1.12.1
Contract de afiliere da__ , nu__ ,
1.12.1.1 Numele partilor contractante ...............
1.12.1.2 Obiect contract (de ex retransmiterea programului ..................................) .......................
1.12.1.3 Data incheierii .................................
1.12.1.4 Termen de valabilitate ..................
1.12.2. Contract de asociere in participatiune da__ , nu__ ,
1.12.2.1 Numele partilor contractante (asociatilor) ...............
1.12.2.2 Obiect contract ..........................
1.12.2.3 Data incheierii .................................
1.12.2.4 Termen de valabilitate ..................
1.12.3. Contract de alt tip da__ , nu__ , Tip de contract .........................................
1.12.3.1 Numele partilor contractante (asociatilor) ...............
1.12.3.2 Obiect contract ..........................
1.12.3.3 Data incheierii .................................
1.12.3.4 Termen de valabilitate ..................


1.13 Tarife pentru publicitate practicate, exprimate obligatoriu in lei.
(Optional poate fi adaugat si echivalentul in valuta)(valori medii, pe segmente orare, in zilele: de luni pana joi, vineri, sambata, duminica, in lunile august si decembrie, pentru persoane F = fizice si pentru persoane J = juridice, conform tabelului )

Anexa 1.13

Interval orar
Tip pers
luni - joi
vineri
sambata
duminica
august
decembrie
august
decembrie
august
decembrie
august
decembrie
0 - 7
F
               
J
               
7 - 9
F
               
J
               
9 - 16
F
               
J
               
16 - 18
F
               
J
               
18 - 19
F
               
J
               
19 - 20
F
               
J
               
20 - 23
F
               
J
               
23 - 24
F
               
J
               

1.14.Tarife pentru publicitate pe teletext / RDS, exprimate obligatoriu in lei.
(Optional poate fi adaugat si echivalentul in valuta, de preferinta in $ , cu precizarea cursului valuta / leu la care s-a facut evaluarea). Dupa caz se poare folosi modelul din anexa 1.13

1.15 Tarife practicate pentru serviciile prestate in retelele CATV.
(Costurile vor fi exprimate obligatoriu in lei. Optional poate fi adaugat si echivalentul in valuta, de preferinta in $ , cu precizarea cursului valuta / leu la care s-a facut evaluarea):
1.15.1 Tarife de racordare la reteaua CATV ........................
1.15.2 Abonamente lunare ........................

1.16 Costuri medii pe minut de program. Costurile vor fi exprimate obligatoriu in lei.
(Optional poate fi adaugat si echivalentul in valuta, de preferinta in $ , cu precizarea cursului valuta / leu la care s-a facut evaluarea)
1.16.1 Costul mediu al unui minut de difuzare a programului ....................
1.16.2 Costul mediu al unui minut de program productie proprie ....................
1.16.3 Costul mediu al unui minut de programe achizitionate ....................

1.17 Valoarea investitiilor, realizate, in total, pina la data de referinta a raportului, pentru posturile de radio / tv si / sau retelele CATV aflate la data de referinta a raportului in patrimoniul titularului de licenta, cu licente de emisie in vigoare: (exprimate obligatoriu in lei; optional poate fi adaugat si echivalentul in valuta, de preferinta in $ , cu precizarea cursului valuta / leu la care s-a facut evaluarea)
1.17.1 pentru posturile de radio / tv .............mil. lei,
1.17.2 pentru retele CATV .............mil. lei,
1.17.3 din care pentru studiouri .............. mil lei.

1.18 Valoarea investitiilor, realizate in ultimul an pina la data de referinta a raportului, pentru posturile de radio / tv si / sau retelele CATV aflate la data de referinta a raportului in patrimoniul titularului de licenta, cu licente de emisie in vigoare (exprimate obligatoriu in lei; optional poate fi adaugat si echivalentul in valuta, de preferinta in $ , cu precizarea cursului valuta / leu la care s-a facut evaluarea):
1.18.1 pentru posturile de radio / tv .............mil. lei,
1.18.2.pentru retele CATV .............mil. lei,
1.18.3.din care pentru studiouri .............. mil lei.

1.19 Rezultate financiare (conform formularelor de raportare din anul 1998 sau echivalentul pentru anii ulteriori)

 

Anexa 1.19

Rezultate financiare
La 31.12. anul anterior
La 30.06. anul de raportare
1.20.1 Cifra de afaceri (formularul 20, rand 03 col. 2)    
1.20.2 Profit(formular 20 rd 55 col. 2)    
1.20.3 Pierderi(formular 20 rd 56 col. 2)    
1.20.4 Capital social(formular 10 rd 52)    
1.20.5 Capital propriu(formular 10 rd 68 col. 2)    

1.20 Rectificari, drept la replica solicitate / admise
(numarul acestora, pe categorii, conform Dec. CNA nr.175 / 9.12.1993, cu precizarea postului / retelei CATV la care s-a solicitat, localitateade serviciu, nr licentei)
...................... ........................... ................. ............. ........................ .................... ................... ...................

1.21 Controale, somatii, sanctiuni, (numite in continuare, cu semnificatie numai pentru acest punct, < eveniment >) privind titularul ori posturile de radio / Tv / sau retelele de distributie prin cablu a comunicatiilor audiovizuale
(se completeaza in ordine cronologica, cate o fise, conform modelului din anexa 1.22, pentru fiecare eveniment, cu urmatorul continut: 1) nr. crt., 2) data 3) cod tip eveniment C=control / SO =somatie / S=sanctiune, 4) autoritatea care a efectuat controlul/ a stabilit sanctiunea; 5) obiectul/scopul controlului / continutul reclamatiei / motivul sanctiunii-amenzii, 6) constatari 7) sanctiuni aplicate 8) masuri luate, mod de rezolvare).

Anexa fisa 1.21

Nr crt. ....................... Data ...................................
Cod / tip eveniment (marcati litera potrivita): C = control SO = somatie SA = sanctiune
Numele postului R / Tv / retelei CATV ........................................... Nr licenta ....................
Autoritatea implicata .......................... ................................................................................
Obiectul / scopul ................................ ................................................................................
Constatari, ......................................... ................................................................................
Sanctiuni aplicate .............................. ................................................................................
Mod de rezolvare .............................. ................................................................................

1.22 Situatii sau evenimente semnificative, de semnalat, referitoare la activitatea titularului licentei de emisie, a posturilor sau retelelor; factori favorizanti / defavorizanti pentru activitatea postului / retelei ...................................................... ......................................

1.23 Propuneri pentu C.N.A. ............................................................................

1.24 Licentele de emisie obtinute pentru Radio, Tv, Satelit

Anexa 1.24

Numarul dosarului C.N.A.
Localitate serviciu
Numarul licentei
Data acordarii licentei
Data solicitarii autorizatiei tehnice de functionare
Nr. deciziei de autorizare eliberata de C.N.A.
Data emiterii deciziei de autorizare
1
2
3
4
5
6
             
             

Anexa 1.25

Numarul dosarului C.N.A.
Localitate serviciu
Numarul licentei
Data acordarii licentei
Data solicitarii avizului tehnic prealabil ptr. retea CATV
Nr. deciziei de autorizare eliberata de M.C.
Data emiterii deciziei de autorizare
1
2
3
4
5
6
7
             
             

Anexa 1.26

Numarul dosarului C.N.A.
Localitate serviciu
Numarul licentei
Data acordarii licentei
Data anularii
Nr. deciziei C.N.A. de anulare
Motivul anularii
1
2
3
4
5
6
             
             

 

PROIECT ETAPA 16.06 99

RADIO- TV
difuzare terestra

2 Situatia postului de radio / Tv cu difuzare terestra . (se scrie numele comercial al postului) ??? ?? ????? ????? .. la 31decembrie

2.1 Dosar de licenta de emisie CNA nr. ........./ ..................... (mentionat in licenta de emisie)

2.2 Licenta de emisie nr. ................./ ........................

2.3 Decizia de autorizare nr. ............../ .......................

2.4 Licenta de emisie este in partaj cu licenta de emisie nr. ......................./ ........., al carui titular este ........... ....................... ..................... .............................. ...... avand spatiul de emisie (se precizeaza zilele si intervalele orare) ......................... .................................... ........................ ...... ..... .... ...... ............. .......................... ................................... ...................................... ................... ............................ proprietate emitator ...... .................... .....................................

2.5 Localitatea / zona de serviciu (mentionata in licenta)........................................... ...................................................................................................................................................

2.6 Adrese studiouri (localitate, strada, numar, bloc, scara, etaj, apart, cod postal, etc.) ...... .................... .. ..............??. ................................................................................................................................ ..... ............
.................. ................. ............. ...... ????.. ????? .. Telefoane, Fax, e-mail, ?? ?
??.. ??.. ???? ??.. internet ??...

2.7 Adresa statiei de emisie radio sau Tv (localitate, strada, numar, bloc, scara, etaj, apart, cod postal,etc) ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
Telefoane, faxuri, e-mail ..................................................................................................

2.8 Mijloc de aducere a programului de la studiouri la statia de emisie (1. cablu; 2. linie telefonica; 3. radioreleu; 4. sateiit; 5. alte mijloace care vor fi concret precizate) ........... .................... .......................... ...............................

2.9 Numele conducatorului executiv al postului de Radio/Tv; (adrese la searviciu si la domiciliu, telefoane, faxuri la care poate fi contactat) Nume ................................................... prenume ...........................................................
2.9.1 Adresa la serviciu: judet ............................. localitate ..........................................
strada....................................................... nr........... bloc ............... scara...........
etaj........... apart....., cod postal ................. telefon, fax, e-mail .... .......... .... ?? ?????. ????.

2.9.2 Adresa la domiciliu: judet .......................... localitate ...........................................
strada ...................................................... nr........... bloc ............... scara...........
etaj........... apart....., cod postal ................. telefon, fax, e-mail ........................

2.10 Lista posturilor afiliate de televiziune / radio care retransmit, in timp real, PE CALE TERESTRA programele postului Tv / radio CAP DE RETEA pentru care este intocmit prezentul raport
(se enumera in ordinea: numar curent; numele postului afiliat; numarul licentei postului afiliat; zona de serviciu; durata totala, in ore, a programelor retransmise de postul afiliat intr-o saptamana; durata totala, in ore, a programelor retransmise in cursul intregului an, tinind cont de data inceperii retransmiterii programelor; populatia, in mii de locuitori, care poate receptiona programele retransmise ).

Anexa 2.10

 

Nr crt.
Numele postului afiliat
nr licenta post afiliat
zona (localitate) de serviciu
Nr ore retransmise saptamanal
Nr ore retransmise in tot anul
Populatia care poate receptiona
- mii loc -
             
             
             
             
             
TOTAL
     

 

2.11 Lista retelelor CATV care retransmit (difuzeaza in timp real), programele difuzate pe cale terestra, ale postului Tv / radio pentru care este intocmit prezentul raport;
(se enumera in ordinea:; numar curent, numele retelei, zona de serviciu, numarul licentei retelei, nr. deciziei ANCI de autorizare a retelei, nr de abonati ai retelei)

 

Anexa 2.11


Nr. crt.
numele retelei
localitatea
nr. licenta
nr. decizie de autorizareANCI
nr. abonati
           
           
           
           
           
           
TOTAL
 

2.12 Durata de difuzare saptamanala a programelor .......... ore;

2.13 Durata totala de emisie in ultimul an ............ore.

2.14 Modificari si abateri de la orarul de emisie in ultimul an (de la ultimul raport, sau dupa caz de la inceperea distribuirii programelor), avizate/neavizate de CNA conform Dec. CNA nr 171/8 dec 1993, art. 5. (data; intre ce ore; motivul) ........... ........................................... .................... ...................... ..

2.15 Programe teletex sau RDS:
2.15.1 Organizare,Structura program .......................................................................... .................................................................................................................................................
2.15.2 Durata de difuzare saptamanala ..................
2.15.3 Perioade de intrerupere a difuzarii programelor teletext /. RDS in ultimul an, motivul
........................................................................................... .......................................

2.16 Programe difuzate in limbi ale minoritatilor nationale (limba, orarul de difuzare, structura;

2.17 Programe ale unor posturi din Romania retransmise, intercalate in cadrul programelor proprii (vor fi mentionate separat, cu precizarea orarului de retransmitere, a duratei zilnice si saptamanale; daca durata din zilele saptamanii este diferita, aceasta va fi precizata separat in zilele respective, de ex: L - J, S = 15:00 - 17:30; 21:15 - 22:00; V= 17:00 -19:35; D= 21:00 - 23:30.)

Anexa nr 2.17

Nr
crt.
Numele postului retransmis

Nr.
licenta

Intervale orare zilnice de retransmisie
Durata zilnica
(ore + min)
Durata pe
saptamana
           
           

 

2.18.Programe ale unor posturi straine retransmise, intercalate in cadrul programelor proprii (vor fi mentionate separat, cu precizarea orarului de retransmitere, a duratei zilnice si saptamanale, a continutului -structurii tematice- a programelor, conform tabelului; daca durata din zilele saptamanii este diferita, aceasta va fi precizata separat in zilele respective, de ex: L - J, S = 15:00 - 17:30; 21:15 - 22:00; V = 17:00 - 19:35; D= 21:00 - 23:30 )

Anexa nr 2.18

Nr crt.
Numele postului
strain retransmis
Intervale orare zilnice de retransmisie
Durata zilnica
(ore + min)
Durata pe saptamana
         
         


2.19.Retelele CATV care opereaza in zona de serviciu a postului Tv pentru care este intocmit raportul si care nu retransmit in timp real programele acestuia; motivul, (pe scurt, pentru fiecare retea, mentionand nr. licentei acesteia). ........ ...................... ................... .................... ........ ... .......................... .......................................... ......................................................... ...............

2.20.Modificari ai parametrilor fata de conditiile initiale la obtinerea licentei:
Frecventa radio / canal Tv.................; P.A.R (si restrictii).. ........... .....................
........................ .........................................................................................;
H.ef. antena .... .......... actuale(reale); aprobarea C.N.A. .......................................
aprobarea M.C. / ANCI ............................

2.21 Spatii destinate activitatilor audiovizuale ( se prezinta sub forma de tabel, mentionand denumirea/destinatia spatiului, suprafata, amenajari specifice etc., conform modelului din anexa nr. 2.21) ...................................

Spatii destinate activitatii audiovizuale

Anexa 2.21

Nr. crt.
Denumire
Nr. spatii
Suprafata
(m.p.)
Observatii
1 Spatii de emisie in direct (studiouri, cabine crainic, etc.)      
2 Regie tehnica de emisie      
3 Spatii de productie (studiouri inregistrari, platouri filmare, cabine montaj, spatii editare, etc.)      
4 Spatii auxiliare (administrative, depozitare, intretinere, ateliere, etc.)      

 

2.22.Dreptul de folosire al spatiilor (proprietatea titularului de licenta, contract de inchiriere cu precizarea duratei acestuia, etc.) ................................................................................................................................

2.23 Audienta postului (numar de ascultatori sau telespectatori; cat reprezinta in %, din populatia zonei de serviciu a postului;
cine a facut cercetarea / evaluarea audientei, la ce data)
.......................................................... ............. .................. .................................................................. ............................................................

PROIECT ETAPA 18.06.99

C A T V

3 Situatia retelei de distributie prin cablu a comunicatiilor audiovizuale cu numele .................................................
in localitatea ...............?. ?????. ... la 31 dec. _ _ _ _
3.1 Dosar de licenta de emisie CNA nr. ........./ ..................... (mentionat in licenta de emisie)
3.2 Licenta de emisie nr. ................./ ........................
3.3 Decizia de autorizare nr. ............../ .......................
3.4 Localitatea si zonele de serviciu ale retelei CATV.................. ................. ...............
........................ ...................... ...................... .......................
3.5 Numar de abonati conectati in reteaua CATV ..........................................
3.6 Conducatorul executiv al retelei CATV;
Nume ................................................... prenume ...........................................................
3.6.1 Adresa la serviciu: judet ............................. localitate ..........................................
strada....................................................... nr........... bloc ............... scara........... etaj........... apart.....,
cod postal ................. telefon, fax, e-mail ..... ....... ...... ....... ??? ??.
3.6.2Adresa la domiciliu: judet .......................... localitate ...........................................
strada ...................................................... nr........... bloc ............... scara........... etaj...........
apart....., cod postal ................. telefon .................................................. fax ........................
3.7 Adresele statiilor- cap de retea- CATV (localitate, strada, numar, bloc, scara, etaj, apart, cod postal, telefon ,fax) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
telefoane, fax, e-mail. ....................................................
3.8 Adrese studiouri (localitate, strada, numar, bloc, scara, etaj, apart, cod postal, etc.) .... .................... .. ..
..................... ....................... ........................ .......................... ...................... ............... ....... .....
....................................................... ...................... ................................ ................
Telefoane, fax, e-mail ?? ???.. ....... .... ....... .......
3.9 Programele retransmise in reteaua CATV, conform art. 21a) din Legea nr. 48/1992, preluate de la sateliti (lista completa si canalul de difuzare in retea) ................................................. ......................................................... ..................................... ........................................... ..........................................................................................................
3.10 Programele retransmise in reteaua CATV, conform art. 21a) din Legea nr. 48/1992 preluate de la
statii terestre (lista completa si canalul de difuzare in retea) ....................................... .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
3.11 Programe neretransmise in reteaua CATV, ale statiilor terestre care pot fi receptionate in zona. (lista completa, motivul pe

 
     

 

*