Propunerile Consiliului National al Audiovizualului de modificare a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Alin. (4) al art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(4) Radiodifuzorii cărora nu li se aplică nici unul dintre criteriile prevăzute la alin. (3), şi nu sunt licenţiaţi sau autorizaţi într-un stat membru UE, sunt consideraţi a fi în jurisdicţia României dacă se află în una dintre situaţiile următoare: (...)

Alin. (2) al art. 28 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale sau de teleshopping, numai între programe; fac excepţie transmisiunile sportive.

Lit. b) a alin. (3) din art. 35 se modifică şi va avea următorul conţinut:

b) campaniile sociale, educaţionale şi culturale, avizate de Consiliu, anunţurile de interes public şi apelurile în scopuri caritabile transmise în mod gratuit.

După art.41 se introduce un capitol nou intitulat Principii şi reguli de desfăşurarea a campaniei electorale în serviciile de programe audiovizuale, care va fi Capitolul 4, iar Capitolul 4 va deveni Capitolul 5.

Art. 42 se modifică şi va avea următorul conţinut:

În sensul prezentei legi, prin următorii termeni se înţelege:

a)candidat – persoana care, în perioada de precampanie, şi-a declarat sau şi-a manifestat public intenţia de a participa la alegeri în calitate de candidat propus de un partid politic, alianţă politică, coaliţie electorală, organizaţie a minorităţilor naţionale sau în calitate de candidat independent, precum şi persoana care, în perioada legală de desfăşurare a campaniei electorale, are calitate de candidat la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale, în condiţiile precizate de legea electorală;

b) campanie electorală – ansamblu de activităţi licite desfăşurate, într-un interval de timp stabilit de legea electorală, de candidaţi în scopul atragerii de voturi;

c) perioada de precampanie – perioada între începutul anului electoral şi data deschiderii oficiale a campaniei electorale sau, în cazul alegerilor parţiale şi anticipate, perioada dintre momentul anunţării organizării acestor alegeri şi data deschiderii oficiale a campaniei electorale;

d) reflectare echitabilă – nici un candidat nu trebuie să fie lipsit de posibilitatea de a se face cunoscut electoratului;

e) reflectare echilibrată – o reflectare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor;

f) reflectare imparţială – obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii obiectiv şi echidistant.

Art. 43

Campania electorală în serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese:

a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;

b) ale candidaţilor, de a se face cunoscuţi electoratului;

c) ale radiodifuzorului, de a–şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesia de jurnalist;

d) ale democraţiei, de asigurare a unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi candidaţii.

Art. 44

În timpul campaniei electorale informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral vor fi prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:

a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;

b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală;

c) dezbateri electorale - în care candidaţi, jurnalişti, analişti şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public.

Art. 45. – (1) Accesul candidaţilor în emisiunile destinate campaniei electorale difuzate de radiodifuzorii publici şi privaţi, este asigurat în condiţiile legii electorale şi ale prezentei legi.

(2) În perioada campaniei electorale, candidaţii şi rudele acestora până la gradul IV nu pot participa la emisiuni muzicale, sportive şi de divertisment.

Art. 46

(1) Radiodifuzorii, publici şi privaţi, au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

(2) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului. 

(3) În perioada campaniei electorale nu pot fi difuzate ştiri sau relatări despre actele de caritate ale candidaţilor şi ale rudelor acestora până la gradul IV.

Art. 47

1) Emisiunile şi dezbaterile electorale vor asigura tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

(2) În cadrul emisiunilor electorale, candidaţii au următoarele obligaţii:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat;

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie;

e) să nu se folosească în scop electoral de drapelul sau imnul naţional.

Art. 48

Programarea, durata, formatul, numărul candidaţilor participanţi şi subiectele puse în discuţie în emisiunile sau dezbaterile electorale vor fi stabilite de radiodifuzor.

Art. 49

În spoturile de publicitate, emisiuni şi dezbateri electorale nu pot fi difuzate imagini reprezentând instituţiile Preşedinţiei, Parlamentului sau ale administraţiei publice centrale şi locale.

Art. 50

(1) Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi ai dezbaterilor au următoarele obligaţii:

a) să fie imparţiali;

b) să asigure un echilibru necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;

c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare; 

d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;

e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile art. 6, alin. (2) sau folosesc un limbaj injurios, indecent ori suburban; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.

Art. 51

(1) Spoturile de publicitate electorală pot fi difuzate în cadrul serviciilor de programe publice şi private, în următoarele condiţii:

a) asigurarea unor condiţii egale de acces şi de plată pentru candidaţi;

b) durata de difuzare a publicităţii electorale va fi inclusă în durata de difuzare a publicităţii.

c) publicitatea electorală va fi difuzată separat de publicitatea comercială;

(2) Este interzisă difuzarea de publicitate electorală în spoturi izolate.

(3) Este interzisă difuzarea de publicitate electorală negativă. 

Art. 52

În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral se vor respecta prevederile art. 3 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 53

Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute în art. 55 alin.(4);

c) comentarii privind campania electorală.

Art. 54

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea ultimei secţii de votare.

Art. 55

(1) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea, în cadrul unui program electoral, a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.

(2) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea, în cadrul unui program electoral, a unor informaţii inexacte, beneficiază de drept la rectificare.

(3) Prin derogare de la prevederile Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, au următoarele obligaţii:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris sau transmise prin fax; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau prin fax, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele vor fi comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;

c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi condiţiile comunicate radiodifuzorului.

(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 56

(1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 234/2003 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale şi timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

Alin. (1) al art. 43 care devine art. 57 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(1) Radiodifuzorii sunt persoane de drept public, privat sau fizice.

Alin. (8) al art. 44 devenit art. 58 se modifică şi va avea următorul conţinut:

O persoană fizică sau juridică, română sau străină, poate deţine:

a) două licenţe audiovizuale pentru difuzarea unui serviciu de radiodifuziune, cu acoperire naţională, pe cale radioelectrică terestră

b) două licenţe audiovizuale pentru difuzarea unui serviciu de programe de televiziune, cu acoperire naţională, pe cale radioelectrică terestră

c) o licenţă audiovizuală pentru difuzarea unui serviciu de programe de radiodifuziune, cu acoperire naţională, pe cale radioelectrică terestră în sistem digital (T-DAB)

d) o licenţă audiovizuală pentru difuzarea unui serviciu de programe de televiziune, cu acoperire naţională, pe cale radioelectrică terestră în sistem digital (DVB-T)

e) două licenţe audiovizuale de radiodifuziune şi/sau televiziune în aceeaşi unitate administrativ teritorială sau în zonă

f) fac excepţie licenţele audiovizuale pentru difuzarea programelor prin intermediul satelitului sau cele destinate programelor de nişă pentru radiodifuziune şi televiziune.

Alin. (9) al art. 44 devenit art. 58 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(9) O persoană fizică sau juridică, română sau străină, poate fi investitor ori acţionar majoritar, direct sau indirect, la o singură societate de comunicaţie audiovizuală, iar la altele poate deţine cel mult 40% din capitalul social.

Alin. (10) al art. 44 devenit art. 58 va fi art. 59 şi va avea următorul conţinut:

Art. 59 (1) Programele audiovizuale care acoperă peste 60 % din populaţia recenzată a ţării vor fi considerate reţele naţionale de radiodifuziune şi televiziune.

(2) Programele audiovizuale care acoperă teritoriul a trei până la 8 judeţe vor fi considerate reţele regionale de radiodifuziune şi televiziune.

(3) Programele audiovizuale care deservesc o singură comunitate locală vor fi considerate programe locale de radiodifuziune şi televiziune.

(4) Licenţele audiovizuale pentru municipiul Bucureşti şi care nu fac parte din reţele naţionale sau regionale de radiodifuziune şi de televiziune vor fi considerate licenţe locale.

Art. 45 devine art. 60.

Art. 46 devine art. 61.

Art. 47 devine art. 62.

Art. 48 devine art. 63.

Art. 49 devine art. 64.

Capitolul 5 – LICENŢE ŞI AUTORIZAŢII devine Capitolul 6.

Art. 50 devine art. 65.

Art. 51 devine art. 66.

Art. 52 devine art. 67.

Art. 53 devine art. 68.

Lit. f) a art. 54 devenit art. 69 se modifică şi va avea următorul conţinut:

f) tipul de licenţă: naţională, regională sau locală

Alin. (3) al art. 55 devenit art. 70 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Licenţa audiovizuală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, în condiţiile stabilite de Consiliu.

Art. 56 devine art. 71.

Lit. a) a alin. (1) din art. 57 devenit 72 se modifică şi va avea următorul conţinut:

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 18 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale; Consiliul poate acorda o prelungire de încă 6 luni în situaţii justificate.

Art. 58 devine art. 73.

Art. 59 devine art. 74.

Art. 60 devine art. 75.

Alin. (3) al art. 61 devenit art. 76 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Licenţa poate fi prelungită din 9 în 9 ani în condiţiile stabilite de IGCTI.

Art. 62 devine art. 77.

Art. 63 devine art. 78.

Art. 64 devine art. 79.

Art. 65 devine art. 80.

Art. 66 devine art. 81.

Art. 67 devenit art. 82 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Consiliul şi IGCTI vor elabora strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale.

Art. 68, 69, 70, 71 şi 72 se abrogă.

Art. 73 devine art. 83.

Alin. (3) al art. 74 devenit art. 84 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Retransmisia de servicii de programe poate începe numai depunerea la CNA a autorizaţiei de funcţionare, eliberată de IGCTI.

Alin. (3) devine alin. (4).

Alin. (4) devenit alin. (5) se modifică şi va avea următorul conţinut:

Consiliul poate retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite un serviciu de programe fără deţinerea dreptului de retransmisie sau a autorizaţiei tehnice de funcţionare eliberate de IGCTI.

Art. 75 devine art. 85.

Art. 76 devine art. 86.

Art. 77 devine art. 87.

Art. 78 devine art. 88.

Art. 79 devine art. 89.

Art. 80 devine art. 90.

Art. 81 devine art. 91.

Alin. (1) al art. 82 devenit art. 92 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii este obligat să includă în oferta sa programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte programe ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, în limita a 25% din numărul total de programe distribuite; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Alin. (2) şi (3) se abrogă.

Alin. (4) devine alin. (2), iar alin. (5) devine alin. (3).

Capitolul 6 – Limitele dreptului de exclusivitate devine Capitolul 7

Art. 83 devine art. 93.

Art. 84 devine art. 94.

Alin. (5) al art. 85 devenit art. 95 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Extrasele vor fi utilizate numai în cadrul buletinelor informative obişnuite, într-un interval de maxim 24 de ore de la încetarea evenimentului de interes general.

Art. 86 devine art. 96.

Capitolul 7 - Contravenţii şi sancţiuni devine Capitolul 8

Art. 87 devine art. 97.

Art. 88 devine art. 98.

Alin. (2) al art. 90 devenit art. 100 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 50.000 RON la 100.000 RON.

Alin. (3) al art. 91 devenit art. 101 se modifică şi va avea următorul conţinut:

În cazul în care, după primirea somaţiei, radiodifuzorul nu va respecta dispoziţiile prezentei legi, altele decât cele prevăzute la art. 90 alin. (1), şi prevederile deciziilor cu caracter normativ emise de Consiliu, poate fi sancţionat de la 10.000 RON la 50.000 RON; pentru aplicarea sancţiunilor nu este necesar ca nerespectarea dispoziţiilor legii şi ale deciziilor cu caracter normativ emise de Consiliu să se producă în aceeaşi emisiune.

Art. 92 devine art. 102.

Art. 93 devine art. 103.

Art. 94 devine art. 104.

Lit. a) şi b) ale alin. (1) din art. 95 devenit art. 105 se modifică şi vor avea următorul conţinut:

a) obligarea radiodifuzorului de a difuza în exclusivitate textul deciziei de sancţionare, timp de 10 minute, între orele 19.00 şi 19.10, pentru serviciile de televiziune şi între orele 08.00 şi 08.10 pentru serviciile de radiodifuziune.

b) obligarea radiodifuzorului de a difuza în exclusivitate textul deciziei de sancţionare, de la 10 minute până la 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00 pentru serviciile de televiziune şi între orele 07.00 şi 10.00 pentru serviciile de radiodifuziune.

Art. 96 devine art. 106.

Capitolul 8 – Dispoziţii tranzitorii şi finale devine Capitolul 9

Art. 97 devine art. 107.

Art. 98 devine art. 108.

Art. 99 devine art. 109.

 

 
     

 

*