LEGEA Nr. 402 din 7 octombrie 2003
Privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Emitent: PARLAMENTUL
Publicata in: Monitorul Oficial nr. 709 din 10 octombrie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Litera d) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"d) serviciu de programe - ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor, sub o anumita denumire si identificat printr-o sigla, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor de identificare, în cazul radiodifuziunii;"
2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) În întelesul prezentei legi, un radiodifuzor este considerat a fi stabilit în România daca îndeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) radiodifuzorul are sediul principal în România, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de programe sunt luate în România;
b) sediul principal al radiodifuzorului se afla în România si o parte majoritara a fortei de munca implicate în activitatea de difuzare lucreaza în România;
c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau în România si o parte majoritara a fortei de munca implicate în activitatea de difuzare lucreaza în România;
d) daca personalul implicat în activitatea de difuzare lucreaza în România si într-un alt stat membru al Uniunii Europene si, aplicând criteriile de la lit. b) si c), nu se poate stabili daca cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de difuzare lucreaza în România sau în acel stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul este considerat ca având sediul în România daca sediul sau principal este în România;
e) daca cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de difuzare nu lucreaza nici în România si nici într-un alt stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul va fi considerat ca având sediul în România daca a început sa emita pentru prima oara în România si mentine în prezent o legatura stabila si efectiva cu economia României.
(4) Radiodifuzorii carora nu li se aplica nici unul dintre criteriile prevazute la alin. (3) sunt considerati a fi în jurisdictia României daca se afla în una dintre situatiile urmatoare:
a) utilizeaza o frecventa acordata de România, prin autoritatea publica competenta;
b) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de România, utilizeaza o capacitate de satelit apartinând României;
c) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de România si nici o capacitate de satelit apartinând României, utilizeaza o legatura ascendenta la satelit situata pe teritoriul României."
3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Nu constituie ingerinte deciziile si instructiunile având caracter normativ, emise de Consiliul National al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi si cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a normelor privind drepturile omului, prevazute în conventiile si tratatele ratificate de România."
4. Alineatele (5), (7) si (8) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Candidaturile se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, în conditiile întrunirii cvorumului celor doua Camere;
...........................................................................
(7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face esalonat, în functie de expirarea mandatului.
(8) În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expirarii mandatului, acesta va fi ocupat de supleant pâna la expirarea mandatului initial de 6 ani."


5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 14
(1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani.
...........................................................................
(3) Vicepresedintele este ales prin vot secret de catre Consiliu, în prezenta a cel putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani."
6. Alineatele (5) - (7) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Deciziile Consiliului având caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Deciziile Consiliului, altele decât cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum si instructiunile si recomandarile emise de Consiliu se fac publice.
(7) Actele având caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta de contencios administrativ de catre orice persoana care se considera prejudiciata de acestea."
7. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Deciziile având caracter individual se comunica celor interesati si intra în vigoare de la data comunicarii, daca nu se prevede altfel."


8. Alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 35
(1) Timpul de difuzare dedicat publicitatii, cu exceptia ferestrelor de teleshopping prevazute la art. 36, nu poate depasi 15% din timpul zilnic de difuzare, iar împreuna cu spoturile de teleshopping nu poate depasi 20% din timpul zilnic de difuzare."
9. Alineatul (10) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
"(10) În sensul prezentei legi:
a) licenta audiovizuala nationala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire cuprinde o audienta potentiala de peste 60% din populatia recenzata a tarii;
b) licenta audiovizuala regionala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire reprezinta o audienta potentiala cuprinsa între 3% si 20% din populatia recenzata de pe teritoriul a 3 pâna la 8 judete;
c) licenta audiovizuala locala este licenta a carei zona geografica de acoperire si a carei audienta potentiala sunt mai mici decât cele prevazute pentru o licenta audiovizuala regionala;
d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale."
10. Litera a) a articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
"a) schimbarile intervenite în cursul exploatarii serviciului în ceea ce priveste categoriile de date mentionate la art. 48, în maximum 30 de zile de la producerea acestora;"
11. Litera h) a articolului 54 se abroga.
12. La articolul 57, dupa litera c) se introduce o litera noua, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) ca urmare a încalcarii prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;"
13. Litera d) a alineatului (3) al articolului 75 va avea urmatorul cuprins:
"d) consultarile cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul caruia se face transmisia si cu Comisia Europeana nu s-au concretizat într-o întelegere amiabila, în termen de 15 zile de la notificarea prevazuta la lit. c), iar încalcarea la care se face referire continua, cu conditia ca, în termen de doua luni de la notificarea masurilor luate de România, Comisia sa nu fi luat o decizie asupra incompatibilitatii acestor masuri fata de legislatia comunitara."


14. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 78
Orice persoana interesata, având responsabilitatea editoriala a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizatii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe."


15. Alineatul (1) al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 88
(1) Supravegherea respectarii, controlul îndeplinirii obligatiilor si sanctionarea încalcarii prevederilor prezentei legi, precum si a deciziilor si instructiunilor cu caracter normativ emise în baza si pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu exceptia prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 si 73, a caror respectare, supraveghere, control si, respectiv, sanctionare a încalcarii revin de drept Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conformitate cu atributiile pe care le are, conform legii."
16. Litera g) a alineatului (1) al articolului 90 se abroga.


17. Alineatele (1) si (2) ale articolului 91 vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 91
(1) Constituie contraventie nerespectarea de catre radiodifuzorii sau distribuitorii de servicii a dispozitiilor prezentei legi, altele decât cele prevazute la art. 90 alin. (1), precum si a deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu.
(2) În cazurile prevazute la alin. (1), Consiliul sau, dupa caz, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va emite o somatie continând conditii si termene precise de intrare în legalitate."


18. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 93
(1) Sanctiunile pentru încalcarea dispozitiilor prezentei legi se aplica prin acte emise de catre Consiliu sau de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si de catre personalul de control anume împuternicit al persoanei juridice de drept public prevazute la art. 88 alin. (2).
(2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu în conformitate cu prevederile art. 90 si 91 îsi produc efectele de la data comunicarii.
(3) Actele emise în conditiile alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora.
(4) Actele emise în conditiile alin. (1) si neatacate în termenul prevazut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu."


19. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 94
Contraventiilor constatate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."


20. Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 95
(1) În cazul în care savârsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (1) si la art. 91 alin. (1) aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni:
a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 si 19,10, numai textul deciziei de sanctionare;
b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 si 21,00, numai textul deciziei de sanctionare;
c) reducerea cu pâna la jumatate a termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, cumulata cu sanctiunea prevazuta la lit. a).
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:
a) sanctiunea prevazuta la lit. a), numai dupa ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel putin doua ori;
b) sanctiunea prevazuta la lit. b), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. a);
c) sanctiunea prevazuta la lit. c), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) Între prejudiciile grave aduse interesului public trebuie considerate si violentarea repetata a moralei publice, ca si agresarea repetata a valorilor culturale si artistice."


21. Dupa articolul 95 se introduc doua articole noi, articolul 95^1 si articolul 95^2, cu urmatorul cuprins:
"ART. 95^1
Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale în cazul savârsirii repetate de catre radiodifuzori a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) incitarea publicului la ura nationala, rasiala sau religioasa;
b) incitarea explicita la violenta publica;
c) incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat;
d) incitarea la actiuni teroriste.
ART. 95^2
(1) Deciziile emise în conditiile art. 95 si 95^1 pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel; solutionarea cauzei se face în cel mult 15 zile de la sesizare.
(2) Contestatia nu suspenda de drept sanctiunea, dar instanta poate hotarî, la cerere, dupa 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, suspendarea sanctiunii pâna la pronuntarea hotarârii definitive si irevocabile.
(3) Hotarârea curtii de apel poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Hotarârea Curtii Supreme de Justitie este definitiva si irevocabila si se ia în cel mult 10 zile de la depunerea recursului."


22. Alineatul (1) al articolului 96 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 96
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda penala între 10.000.000 lei si 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) emiterea sau retransmiterea de programe fara licenta audiovizuala, licenta de emisie, autorizatie tehnica de functionare sau autorizatie de retransmisie;
b) emiterea pe alta frecventa, emiterea dintr-un alt amplasament sau nerespectarea parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie sau din autorizatia tehnica de functionare, daca autorul faptei nu se conformeaza somatiei emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
c) producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea, detinerea, instalarea, întretinerea si înlocuirea, în mod ilicit, a dispozitivelor de decodificare utilizate pentru serviciile audiovizuale cu acces conditionat."
23. Dupa alineatul (1) al articolului 96 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) În cazul nerespectarii reglementarilor sau a normelor tehnice aplicabile, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va dispune si confiscarea echipamentului tehnic."


24. Alineatul (1) al articolului 97 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 97
(1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare, constituie licente audiovizuale, în conditiile prezentei legi, si ramân valabile pâna la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordarii licentelor de emisie se supune acelorasi conditii."
ART. 2
Prevederile alin. (7) si (8) ale art. 11 si ale alin. (1) si (3) ale art. 14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica si membrilor în exercitiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculata începând cu data la care au fost numiti de Parlament.
ART. 3
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

---------------

 

 

 

*